Att utföra elarbeten

Parter

De viktigaste parterna vid leverans och arbetsprestation av elinstallationsarbeten är förutom beställaren och elentreprenören också elkonstruktören, partiaffären som levererar installationsmaterialet, utrustnings- och systemleverantörer (fördelningscentraler, ventilationsaggregat, automation osv.), eventuella delarbeten som utförs i form av underentreprenader samt vid större objekt en auktoriserad besiktningsman eller ett besiktningsorgan. Vid reparation av elektrisk utrustning (elapparater) spelar den respektive tillverkarens anvisningar en betydande roll.

 

Före år 1996 reglerades elkonstruktionsverksamheten på liknande sätt som elentreprenadsverksamheten. Även om det inte längre finns några formella behörighetskrav på denna verksamhet, ska elinstallationerna som byggs enligt konstruktionshandlingarna naturligtvis uppfylla de gällande elsäkerhetskraven.

 

Elentreprenören anskaffar ofta installationstillbehör och -anordningar via en partiaffär inom elbranschen. Tillverkare och importörer är skyldiga att försäkra sig om att de levererade produkterna är trygga. Vid tveksamhet om produktens ändamålsenlighet är det tillrådligt att elentreprenören be att få se en försäkran om överensstämmelse med kraven i enlighet med lågspänningsdirektivet eller någon annan motsvarande redogörelse om produktens säkerhet och överensstämmelse med lagstiftningen. 

 

Utrustnings- eller systemleverantören kan t.ex. vara leverantör av köksutrustning, tillverkare av fördelningscentraler eller leverantör av större system, såsom ventilation, automation osv. Beroende av fallet kan elentreprenören vara ansvarig för leveransen av alla eller beställaren anskaffar dem på annat håll och endast använder sig av entreprenörens tjänster för installationen. Elentreprenören har dock skäl att försäkra sig om utrustningens och systemens säkerhet och ändamålsenlighet.

 

Om elentreprenören använder sig av underentreprenörer till några delar av arbetshelheten, finns det skäl att noga tänka igenom alla gränssnitten för arbetena och avtala noggrant om respektive ansvarsområden. Dessutom ska man särskilt se till att man sörjer för säkerheten under elarbeten, om personal från flera olika företag arbetar på samma arbetsplats. En underentreprenör som utför elarbeten ska ha sina egna elentreprenörsrättigheter. 

 

Elsäkerheten under arbete

Vid byggande av elanläggningar eller reparation av en befintlig elanläggning är det ytterst viktigt att iaktta säkra arbetsmetoder. Man ska också se till att obehöriga inte kan komma in i farligt område och att strömmen till bristfälligt skyddade delar inte kan tillkopplas enbart genom driftsåtgärder, såsom genom att använda en olåst kopplare eller dvärgbrytare.

 

Kraven på arbetarskydd fastställs i arbetarskyddslagen (738/2002) och andra författningar som har utfärdats med stöd av lagen. De väsentliga säkerhetskraven på utförande av elarbeten bestäms i statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten(1435/2016), bilaga 1. Mera detaljerade krav med vilka säkerhetskraven uppfylls framställs i standarden SFS 6002 Säkerhet vid elarbeten.

 

Konstruktionsmässiga säkerhetskrav på elanläggningar

De väsentliga säkerhetskraven på elektriska installationer (elanläggningar) bestäms i statsrådets förordning om elanläggningar (1434/2016), bilaga 1. Kraven anses bli uppfyllda om installationerna utförs genom att iaktta standarderna som förtecknas i Tukes-anvisning 19/2017 Standarder om elanläggningarnas säkerhet och om säkerheten vid elarbeten (S10-2017).


Installationer för spänningar högst 1 000 V utförs som huvudregel enligt standardserien SFS 6000 Lågspänningselinstallationer och installationer för spänningar över 1 000 V enligt standarden SFS 6001 Högspänningselinstallationer. Dessutom ingår i Tukes-anvisning 19/2017 särskilda krav på vissa anläggningar och lokaler, t.ex. standarder som gäller luftledningar och elinstallationer i explosionsfarliga områden.

 

Ibruktagning av elanläggning

Innan en elanläggning eller en del av den tas i bruk ska elentreprenören göra en ibruktagningsbesiktning för att säkerställa anläggningens elsäkerhet. I besiktningen ingår en okulär granskning och olika mätningar och tester (SFS 6000, del 6). Ibruktagningsbesiktningsprotokollet överlämnas till beställaren av elarbetet.

 

Ytterligare ska elentreprenören låta utföra en certifieringsbesiktning på elanläggningar som omfattas av elanläggningsklassificeringen enligt författningarna. Certifieringsbesiktningen utförs på bostadsbyggnader som är större än parhus samt på andra elanläggningar med huvudsäkringar över 35 A. Vid ändringsarbeten är den vanligaste gränsen ett arbetsområde med överströmsskydd över 35 A. Närmare bestämmelser finns i elsäkerhetslagen (1135/2016) och statsrådets förordning om elanläggningar (1434/2016).

 

Certifieringsbesiktningar utförs av auktoriserade besiktningsorgan och auktoriserade besiktningsmän med tillstånd av Tukes.