• Textstorlek aaa

Driftsledare för elanläggning


Innehavaren av en elanläggning bör utnämna en driftsledare för anläggningen, när

 • till elanläggningen hör delar med över 1000 V nominell spänning, t.ex. en transformatorstation med högspänning. Med detta avses inte sådan utrustning som matas från ett lågspänningselnät (£ 1000 V), vilken i sig själv har högspänning,  eller när 
 • elanläggningens anslutningseffekt är över 1600 kVA. Med detta avses summan för anslutningseffekterna på elanslutningarna av innehavaren av fastigheten eller en enhetlig fastighetsgrupp.

 

En driftsledare skall utnämnas för hela elanläggningen – även för den sträcka som har lågspänning (£ 1000 V). Driftsledarskapet av samma enhetliga elanläggning kan fördelas på fler personer som innehar tillräcklig elbehörighet. Av grundad anledning kan t.ex. anläggningsdelar med högspänning och lågspänning ha olika driftsledare, varvid elbehörighet av klass 2 (eller motsvarande tidigare behörighet) räcker till behörighet av drifsledaren för sträckan med lågspänning.

 

Driftsledaren bör vara en fysisk person, som innehar en för ledarskapet tillräcklig elbehörighet (behörighetsintyg). Ett företag kan alltså inte sköta driftsledarens uppgifter ens som bisyssla, utan till driftsledare bör alltid utnämnas en fysisk person.

 

Om driftsledaren inte är anställd av elanläggningens innehavare

 • kan till anläggningen höra högst tre transformatorstationer som har högst 20 kV nominell spänning eller separata med tranformatorstation jämförbara ställverk för över 1000 V nominell spänning, eller
 • skall driftsledarens arbetsgivare med elanläggningens innehavare ingå ett underhållsavtal om elanläggningen, vilket är i kraft så länge som driftsledarskapet fortsätter.För detta krävs av driftsledarens arbetsgivare elentreprenörsrättigheter och tillräcklig personal för att utföra sedvanlig underhållsservice och felreparation. Specialarbeten kan naturligtvis också beställas från annat håll.


Driftsledaren skall utnämnas inom tre månader från det elanläggningen tagits i drift eller efter att driftsledaren byts eller är förhindrad att sköta sina uppgifter av någon annan orsak än en kortvarig frånvaro (t.ex. semester).

 

Om en utnämnd driftsledare bör elanläggningens innehavare göra en anmälan till Tukes inom tre månader från det elanläggningen tagits i drift. Av anmälan skall framgå uppgifterna om elanläggningen och driftsledaren samt driftsledarens samtycke till uppgiften. Förändringar i elanläggningens innehavare och driftsledare bör anmälas till Tukes inom en månad efter förändringen. Anmälningar kan göras med blankett SL 2A, som kan printas ut på vår webbplats. Utöver anmälan till Tukes kan det vara nyttigt att anmäla driftsledarens kontaktuppgifter till det lokala nätbolaget.

 

Också sådana befintliga elanläggningar för vilka krävs en driftsledare bör anmälas till Tukes register, om de ännu inte är införda i det.

 

UPPGIFTER AV INNEHAVAREN OCH DRIFTSLEDAREN
FÖR EN ELANLÄGGNING

Innehavaren av en elanläggning bör

 • ge driftsledaren tillräckliga möjligheter att leda och övervaka de drifts-, service- och underhållsarbeten som utförs på anläggningen
 • sörja för att elanläggningens skick och säkerhet hålls under uppsikt och att upptäckta brister och fel avhjälps tillräckligt snabbt
 • sörja för att för elanläggningen på förhand uppgörs ett underhållsprogram som upprätthåller elsäkerhet 
 • sörja för att de bestämda besiktningarna, anmälningarna m.m. görs som sig bör
 • ge driftsledaren behövliga uppgifter om de bygg-, ändrings- och reparationsarbeten som utförts på anläggningen samt om besiktningarna i anslutning till dessa.

 

Driftsledaren skall sörja för att

 • elanläggningen drivs och servas enligt vad som bestäms i elsäkerhetslagen och i med stöd av den utfärda bestämmelser,  samt
 • de som utför driftsarbeten är yrkeskunniga och tillräckligt instruerade för sina uppgifter.

 

Tukes kan vid behov kräva en utredning om driftsledarens förutsättningar att sköta sina uppgifter samt om andra ovan nämnda detaljer.

 

Driftsledaren sörjer för eller övervakar för sina egna och innehavarens vägnar bl.a. följande saker:

 • Elanläggningens skick övervakas tillräckligt t.ex. med regelbundna syner som hör till anläggningens service och underhåll. Brister och fel som upptäckts i anläggningen avhjälps tillräckligt snabbt.
 • De som självständigt utför och övervakar driftsarbeten och med dem jämförbara arbeten har tillräcklig behörighet eller annars tillräcklig yrkeskunskap och att dessa personer är instruerade för sina uppgifter.
 • För elanläggningen finns ett kalendertidsbundet underhållsprogram som upprätthåller elsäkerhet.
 • Det är tryggt att driva elanläggningen och på anläggningen utförs åtgärderna enligt service- och underhållsprogrammet. Om utförandet av arbetena enligt programmet förs bok.
 • På elanläggningen utförs de periodiska besiktningar som krävs i författningar
  (av en auktoriserad besiktningsman eller ett auktoriserat organ). De i protokoll eventuellt upptäckta bristerna rättas.
 • De ibruktagnings- och certifieringsbesiktningar som i författningar krävs för tilläggs-, ändrings- och utvidgningsarbeten har utförts. Respektive besiktnings¬protokoll har överlämnats till innehavaren och de upptäckta bristerna har avhjälpts. 
 • De anmälningar som hör till innehavarens skyldigheter görs.
 • De redskap, ritningar, scheman och anvisningar som behövs för drivandet och skötseln av anläggningen är tillgängliga och à jour. Sådana utrymmen som behövs för utförande av arbeten står till förfogande.

 

Det är ändamålsenligt att elanläggningens innehavare och driftsledare gör ett skriftligt avtal om skötande av driftsledarens uppgifter. Av avtalet borde tydligt framgå, på vilket sätt som uppgifterna sköts och vilken avtalspart som sörjer för utförandet i praktiken. Driftsledaren är i alla fall skyldig att övervaka att verksamheten uppfyller kraven i gällande författningar och föreskrifter.

 

DRIFTSARBETEN OCH ELARBETEN

Om i företaget utöver driftsarbeten utförs också egentliga elarbeten, skall till den ansvariga personen för dem utnämnas en ledare för elarbeten som innehar tillräcklig behörighet, och om verksamheten skall göras en anmälan till Tukes elentreprenörsregister. Driftsledaren och ledaren för elarbeten i företaget kan vara en och samma person, om denne förmår sörja för uppgifterna av båda ansvarstjänsterna. Denna person kan också sköta andra uppgifter. (I elmarknadslagen ställs dock vissa ytterligare krav för nätbolag.)

 

Författningar och anvisningar:

Elsäkerhetslag (410/1996)
HIMb om arbeten inom elbranschen (516/1996)
HIMb om ibruktagning och drivande av elanläggningar (517/1996)
Tukes-anvisning S4-2004, Elanläggningar och driftsledare