Ansvarspersoner och behörighetsintyg


Ansvarspersoner 

 

Med ansvarsperson inom elbranschen avses en ledare för arbeten enligt elsäkerhetslagen som kan vara elentreprenörens ledare för elarbeten eller en driftsledare för elanläggning. En ledare för arbeten ska inneha ett behörighetsintyg.

 

Behörighetsintyget ger rätt att vara ledare för elarbeten hos en elentreprenör och driftsledare för elanläggning med de begränsningar som nämns i behörighetsintyget. Innan verksamheten inleds ska elentreprenören utnämna en ledare för elarbeten som innehar ett behörighetsintyg som berättigar till ledning av elarbeten inom sitt verksamhetsområde. Verksamhetsutövaren ska göra en anmälan om utnämningen till Tukes och till den fogas ett samtycke av ledaren för elarbeten till sina uppgifter (blankett SL 1).

 

Ledaren för elarbeten ska ha sådan position i elentrepre­nadsfirman att hen har faktiska möjligheter att sköta sina uppgifter samt inflytande att påverka ärenden som hen är ansvarig för. Detta innebär vanligen att ledaren för elarbeten ska stå i arbets- eller tjänsteförhållande till verksamhetsutövaren. Också en person i egenskap av en (ansvarig) bolagsman eller direktör kan komma i fråga, om hen har organisatoriska förutsättningar att sköta sina uppgifter och har en fast kontakt med utförandet av arbeten.

 

Samma person får vara samtidigt utnämnd som ledare för elarbeten för högst tre verksamhetsutövare.

 

I praktiken hänför sig ledarens för elarbeten uppgifter till arbetsinstruktion, säkerställande av arbetarnas yrkeskunskap, handledning samt försorg om arbetsredskap och arbetets yttre omständigheter, varför hen ska känna till de säkerhets­ärenden som har samband med utförandet av arbeten samt de gällande kraven på elsäkerheten och också för övrigt kontinuerligt upprätthålla sin yrkeskunnighet. Ytterligare ska ledaren för elarbeten ha en fast kontakt med utförandet av arbeten på alla de verksamhets­ställen som hen ansvarar för.

 

Elanläggningens innehavare utnämner som driftsledare en person som innehar ett behörighetsintyg som berättigar till att vara driftsledare. Elanläggningens innehavare ska göra en anmälan om utnämningen till Tukes och till den fogas ett samtycke av driftsledaren till sina uppgifter. Mer information om driftsledaren finns här.

 
Behörighetsintyg

 

I elsäkerhetslagen bestäms följande elbehörigheter:

  • Elbehörighet 1 (S1): alla elarbeten
  • Elbehörighet 2 (S2): elarbeten vid högst 1 000 V
  • Elbehörighet 3 (S3): reparation av elektrisk utrustning (elapparater).

 

De behörighetsintyg som beviljats (A, B, C, D) medan den föregående elsäkerhetslagen var i kraft förblir gällande i sin ursprungliga omfattning.

  

Förutsättningarna att erhålla ett behörighetsintyg inom elbranschen är:

  • lämplig utbildning inom elbranschen
  • lämplig arbetserfarenhet av elbranschen
  • en avlagd elsäkerhetsexamen

 

Behörighetsintygen beviljas av ett kompetensbedömningsorgan som uppfyller kraven i elsäkerhetslagen, Person- och företagsbedömning SETI Ab.

 

Om de tillåtna kombinationer av utbildning och arbetserfarenhet som krävs för elbehörigheter samt andra tillhörande krav föreskrivs i 72 § i elsäkerhetslagen  (1135/2016) och 36 § i statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten (1435/2016) samt på SETI Ab:s webbplats.

 

De vanligaste tumreglerna för minimigränserna för att erhålla ett behörighetsintyg:

  • För elbehörighet 1 (S1) krävs minst tekniker- eller ingenjörsutbildning, för begränsad S1 en specialyrkesexamen för elövermontör. 
  • För elbehörighet 2 (S2) krävs en lämplig grundexamen, t.ex. grundexamen för elmontör och därefter inhämtad treårig arbetserfarenhet i arbeten som ger förtrogenhet med byggande av elanläggningar och arbetsledning, och en avlagd elsäkerhetsexamen.
  • För elbehörighet 3 (S3) kan utbildningen ersättas med lämplig arbetserfarenhet.