Elarbeten och elentreprenader

bild

För dem som utför elarbeten föreskrivs i lag kraven på yrkeskunnighet. För byggande och reparation av alla fasta elektriska installationer (elanläggningar) krävs s.k. elentreprenörsrättigheter (rättighet att utföra elarbeten). Kraven gäller även reparationsverksamheten för elektrisk utrustning (elapparater). Inom elbranschen får en icke-yrkeskunnig person endast utföra vissa enkla arbeten, såsom ett byte av säkring samt koppling och reparation av en enfasig skarvsladd (s.k. lekmannaarbeten).

 

Det viktigaste kravet på elentreprenörsrättigheterna är att en verksamhetsutövare som utför elarbeten har som ansvarsperson anställt en ledare för elarbeten som innehar ett tillräckligt behörighetsintyg. I författningarna ställs behörighetskrav också på installatörer som är underställda elentreprenören och utför självständigt arbete (elsäkerhetslag 1135/2016, 73 §).

 

Mer information om behörigheterna finns på SETI Oy:s webbplats.

 

Anmälan om utövning av verksamheten ska göras med blankett SL 1 till elsäkerhetsmyndigheten Tukes innan elarbeten inleds för första gången. Verksamhetsutövaren kan vara ett företag eller en fysisk person.

 

I författningarna finns det endast tre små undantag från elentreprenörsrättigheterna:

  • Ovannämnda lekmannaarbeten.
  • Då vissa behörighetskrav inom elbranschen blir uppfyllda: elarbeten på kraftsystemet hos ett elfordon, nedsättning av jordkablar i jord, ringa elarbeten av engångskaraktär som utförs av en person med behörighetsintyg, byggande av en temporär elanläggning i undervisningssyfte på en läroanstalt samt elarbeten i en bostad som är i egen eller någon av de närmast anhörigas besittning. Om behörighets- och andra villkor som krävs för dessa arbeten föreskrivs närmare i 56 § i elsäkerhetslagen (1135/2016).
  • Om en person som innehar behörighetsintyg utför ringa elarbeten av engångskaraktär (t.ex. tillägg av ett vägguttag).