Vad innebär EU:s byggproduktförordning för produktens tillverkare?

Nedan presenteras det centrala innehållet i byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011 med hjälp av vanliga frågor för produktens tillverkare.

 

Vad är syftet med CE-märkningen?

Avsikten med CE-märkningen är att underlätta den fria rörelsen av byggprodukter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Vad anger CE-märkningen?

Med hjälp av CE-märkning försäkrar tillverkaren att byggproduktens egenskaper har anmälts i enlighet med en europeisk harmoniserad produktstandard, ett europeiskt tekniskt godkännande eller europeisk teknisk bedömning.

 

Det är ett sätt att påvisa produktens prestanda på ett enhetligt sätt. Det är lättare att jämföra egenskaperna hos byggprodukter med kraven när produktegenskaperna mäts, beräknas och anmäls på samma sätt för produkter av samma typ. Dessa egenskapsvärde kallas prestanda.

 

Vilken nytta medför CE-märkningen?

De värden för produktens egenskaper som meddelas av tillverkaren kan på ett enhetligt sätt jämföras med de egenskapskrav som ställs på produkten i byggnadsobjektet. De krav som ställs på produkten baseras på planeringslösningarna i byggnadsobjektet. Dessa ska uppfylla de nationella bestämmelserna om byggande.

 

Med hjälp av CE-märkningen kan byggnadsobjektets planerare och köparen av produkten lättare bedöma produktens lämplighet för byggnadsobjektet. Märkningen underlättar även jämförelsen av produkter.

 

CE-märkningen garanterar alltså inte i sig att produkten uppfyller några nationella krav.

 

Vilka produkter ska förses med CE-märkning?

En byggprodukt ska förses med CE-märkning när den ingår i tillämpningsområdet för en harmoniserad produktstandard (hEN), vars övergångstid har utgått eller när tillverkaren har ansökt om och beviljats en europeisk teknisk bedömning (ETA) för byggprodukten. Andra byggprodukter får inte CE-märkas utifrån byggproduktförordningen. En harmoniserad produktstandard kallas i byggproduktförordningen för harmoniserad standard. De harmoniserade produktstandarderna och deras övergångstider återfinns i hEN-helpdesk.

 

Ifall CE-märkningen inte är möjlig utifrån en harmoniserad produktstandard, kan tillverkaren, om så önskas, skaffa en europeisk teknisk bedömning för att meddela produktegenskaperna för export eller hemmamarknaden. Utifrån denna kan produkten även CE-märkas. Mer information om detta s.k. ETA-förfarande ges på t.ex. miljöministeriets webbsida.

 

En "befrielse" från CE-märkningsskyldighet kan beviljas i vissa fall som anges i byggproduktförordningen med stöd av artikel 5 i byggproduktförordningen. Detta innebär givetvis inte befrielse från att påvisa dugligheten hos en byggprodukt, ifall detta förutsätts. 

 

Vad betyder övergångstiden för en harmoniserad standard?

I en harmoniserad standard finns en ZA-bilaga och godkännandet av standarden och övergångstiden för denna meddelas i EU:s officiella tidning. I hEN-helpdesk omnämns övergångstiden för varje standard och version av standarden. I allmänhet är övergångstiden ett år, men det finns avvikelser. Produkten måste inte CE-märkas under loppet av övergångstiden.

 

Även om övergångstiden för den nyaste versionen av en harmoniserad produktstandard pågår, kan övergångstiden för den föregående versionen ha gått ut. Detta betyder att CE-märkningen även i dessa fall är obligatorisk.

 

Hur utförs en CE-märkning för en produkt?

Den harmoniserade produktstandarden i fråga bestämmer åtgärderna när tillverkaren kommer till CE-märkningen av produkten. Innehållet i den harmoniserade produktstandarden anger bland annat AVCP-klassen (AVCP = bedömning och kontinuitetskontroll av prestanda) och behovet att kontakta anmälda organ.

 

AVCP-klassen anges i allmänhet i ZA-bilagan till en harmoniserad produktstandard. Den kan variera enligt det avsedda användningsändamålet för produkten.

 

Om AVCP-klassen är 1+ eller 1 krävs ett anmält organ för att ge ett certifikat om kontinuitet för produktens prestanda. Om AVCP-klassen är 2+, krävs ett anmält organ för att certifiera tillverkningskontrollen på fabriken och ge ett intyg över tillverkningskontroll. Noggrannare information om behörighetsområdena för anmälda organ finns i Nando. En tillverkare som verkar i Finland måste inte använda ett finländskt anmält organ, utan även utländska anmälda organ kan anlitas förutsatt att de har behörighet för produkten i fråga. Om AVCP-klassen är 3, ska det anmälda organet (laboratoriet) utföra den första typprovningen. Om AVCP-klassen är 4, behövs inget utomstående anmält organ, utan tillverkaren kan själv utföra typprovningen och säkerställa tillverkningskontrollen.

 

När kraven i ZA-bilagan till en harmoniserad produktstandard uppfylls, upprättar tillverkaren en prestandadeklaration (Declaration of Performance) och fäster CE-märkningen. Prestandadeklarationen anknyter alltid till användningsändamålet. Med andra ord kan en produkt som är avsedd för många ändamål behöva många prestandadeklarationer. 

 

Tillverkaren ska bevara prestandadeklarationen och tillhörande tekniska dokument i tio år efter att byggprodukten släppts ut på marknaden.

 

Vad innehåller ZA-bilagan till en harmoniserad produktstandard?

I ZA-bilagan anges bl.a.

 • standardens tillämpningsområde och produktens egenskaper
 • det sätt på vilket kravenligheten påvisas (AVCP-klass) och eventuella uppgifter för det anmälda organet
 • modeller för CE-märkning.

 

De harmoniserade produktstandarder som används för närvarande och ZA-bilagorna till dessa har skrivits under tiden för EU:s byggproduktdirektiv och innehåller inte kraven i byggproduktförordningen. Således saknar de anvisningar för upprättandet av prestandanivå, och de modeller för CE-märkningar som läggs fram i dessa är inte helt i enlighet med byggproduktförordningen.

 

Vad innebär en CE-märkning på en byggprodukt för tillverkaren?

En komplett lista över tillverkarens skyldigheter återfinns här. Nedan anges exempel på saker som tillverkaren ansvarar för ur marknadstillsynsmyndighetens synpunkt:

 • Tillverkaren ska uppge sin kontaktinformation i samband med byggprodukten.
 • Om tillverkaren misstänker att byggprodukten inte uppfyller den prestanda som anges i prestandadeklarationen, ska tillverkaren testa produkten.
 • Tillverkaren ska undersöka reklamationer, bristfälliga produkter och returnerade produkter och informera distributörerna om dessa.
 • Tillverkaren ska säkerställa att en identifiering fästs på byggprodukten.
 • Tillverkaren ska bifoga instruktioner och säkerhetsinformation på finska och svenska till byggprodukten.
 • Om det på marknaden finns en byggprodukt som inte överensstämmer med prestandadeklarationen eller andra krav, ska tillverkaren omedelbart korrigera byggprodukten så att den blir kravenlig eller dra bort byggprodukten från marknaden.
 • Om byggprodukten utöver detta medför risk, ska tillverkaren utan dröjsmål meddela saken till den behöriga myndigheten, som i Finland är Tukes.
 • Tillverkaren ska på motiverad begäran lämna all information och alla dokument som behövs för att påvisa byggproduktens överensstämmelse med kraven till den nationella myndigheten.

 

Vad händer om tillverkaren inte vill CE-märka sin byggprodukt? 

Om det finns en harmoniserad produktstandard vars övergångstid har löpt ut, har tillverkaren inget val. En byggprodukt som inte har CE-märkts och som släppts ut på marknaden efter 1.7.2013 strider i detta fall mot förordningen.

 

En "befrielse" från CE-märkningsskyldighet kan beviljas i vissa fall som anges i byggproduktförordningen med stöd av artikel 5. Detta innebär givetvis inte befrielse från att påvisa dugligheten hos en byggprodukt om detta förutsätts.

 

Vad händer om en CE-märkning inte är möjlig utifrån produktstandarden? 

Om produkten inte omfattas av tillämpningsområdet för en harmoniserad produktstandard och tillverkaren inte vill CE-märka sin byggprodukt genom att ansöka om ETA, är CE-märkningen inte obligatorisk. Om så önskas, till exempel för anmälan av produktegenskaperna för export eller hemmamarknaden, kan man skaffa CE-märkning via ett ETA-förfarande.

 

Vilka grundregler ska iakttas när CE-märkningen upprättas? 

Alla harmoniserade produktstandarder har uppgjorts under tiden för byggproduktdirektivet och anvisningarna för upprättandet av CE-märkningen i dessa strider mot byggproduktförordningen. CE-märkningen görs upp precis som under byggproduktdirektivet med beaktande av åtminstone följande punkter:

 • De två sista siffrorna i året då märkningen fästs för första gången syftar på det år när produkten för första gången släpptes ut på marknaden med CE-märkning. Detta kan alltså vara före 2013.
 • Prestandadeklarationens nummer ska anges i ett format som gör det helt entydigt att fastställa vilken version av prestandadeklarationen som åsyftas.
 • I CE-märkningen ska man skriva in åtminstone den prestanda eller de klasser som de nationella kraven fastställer att ska anmälas.
 • Det är mycket viktigt att det avsedda användningsändamålet för produkten framgår av CE-märkningen.

 

Vad händer om tillverkaren är ett litet företag? 

I EU-lagstiftningen används benämningen "mikroföretag" om företag som har färre än 10 anställda eller en omsättning under 2 miljoner euro. I byggproduktförordningen beviljas mikroföretag vissa avvikelser om produkten ingår i AVCP-klass 3 eller 4. För mer information, se artikel 37 i byggproduktförordningen.