Vad innebär byggproduktförordningen för planeraren?

 

Nedan presenteras det centrala innehållet i byggproduktförordningen (305/2011) med hjälp av vanliga frågor för planeraren.

 

Vad är syftet med CE-märkningen?

Avsikten med CE-märkningen är att underlätta den fria rörelsen av byggprodukter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Vad anger CE-märkningen?

Med hjälp av CE-märkning försäkrar tillverkaren att byggproduktens egenskaper har anmälts i enlighet med en europeisk harmoniserad produktstandard, ett europeiskt tekniskt godkännande eller europeisk teknisk bedömning.

 

Det är ett sätt att påvisa produktens prestanda på ett enhetligt sätt. Det är lättare att jämföra egenskaperna hos byggprodukter med kraven när produktegenskaperna mäts, beräknas och anmäls på samma sätt för produkter av samma typ. Dessa egenskapsvärden kallas prestanda.

 

Vilken nytta medför CE-märkningen?

De värden för produktens egenskaper som meddelas av tillverkaren kan på ett enhetligt sätt jämföras med de egenskapskrav som ställs på produkten i byggnadsobjektet. De krav som ställs på produkten baseras på planeringslösningarna i byggnadsobjektet. Dessa ska uppfylla de nationella bestämmelserna om byggande.

 

Med hjälp av CE-märkningen kan byggnadsobjektets planerare och köparen av produkten lättare bedöma produktens lämplighet för byggnadsobjektet. Märkningen underlättar även jämförelsen av produkter.

 

En CE-märkning garanterar inte att produkten uppfyller de nationella myndighetskraven i användningsobjektet. Till exempel de finska energibestämmelserna kan ställa en högre kravnivå på värmeisoleringen i ett fönster än för ett fönster som har CE-märkts på korrekt sätt och som lämpar sig för sitt användningsobjekt i södra Europa.

 

Vad anger produktens prestandadeklaration och CE-märkning?

I både CE-märkningen och prestandadeklarationen anges i allmänhet åtminstone följande uppgifter:

 • tillverkarens namn och adress
 • den anmälda prestandan för produktegenskaperna vid behov enligt användningsobjekt
 • en hänvisning till en harmoniserad produktstandard
 • det avsedda användningsändamålet för byggprodukten.

 

Vad betyder prestanda?

I olika produktgrupper betyder egenskapsvärdet eller egenskapsklassen, dvs. prestandan, olika typer av saker. Nedan anges några exempel:

 • I standarden "EN 14080 Träkonstruktioner. Limträ. Krav"
  betyder "Tryckhållfasthet – 31 MPA"
  att tryckhållfastheten ska vara minst 31 MPa.
 • I standarden "EN 13162 Värmeisoleringsprodukter för byggnader. Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW). Produktstandard" betyder
  "Brandbeteende – Klass A1" att "euro-brandklassen" i enlighet med "EN 13501-1" är A1.

 

Vilka produkter ska förses med CE-märkning?

En byggprodukt ska förses med CE-märkning när den ingår i tillämpningsområdet för en harmoniserad produktstandard (hEN), vars övergångstid har utgått eller när tillverkaren har ansökt om och beviljats en europeisk teknisk bedömning (ETA) för byggprodukten. Andra byggprodukter får inte CE-märkas utifrån byggproduktförordningen. En harmoniserad produktstandard kallas i byggproduktförordningen för harmoniserad standard. De harmoniserade produktstandarderna och deras övergångstider återfinns i hEN-helpdesk.

 

Ifall CE-märkningen inte är möjlig utifrån en harmoniserad produktstandard, kan tillverkaren om så önskas skaffa en europeisk teknisk bedömning för att meddela produktegenskaperna för export eller hemmamarknaden. Utifrån denna kan produkten även CE-märkas. Mer information om detta s.k. ETA-förfarande ges på t.ex. miljöministeriets webbsida.

 

Om tillverkaren inte vill ha en CE-märkning för sin byggprodukt, kan produktens duglighet påvisas enligt lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012). I anslutning till lagen finns en förordning där produkterna och förfaranden som krävs för dessa anges. Förordningen är ännu inte klar, men ett utkast till det återfinns till exempel på miljöministeriets webbplats.

 

Vad betyder övergångstiden för en harmoniserad standard?

I en harmoniserad standard finns en ZA-bilaga och godkännandet av standarden och övergångstiden för denna meddelas i EU:s officiella tidning. I hEN-helpdesk omnämns övergångstiden för varje standard och version av standarden. I allmänhet är övergångstiden ett år, men det finns avvikelser. Produkten måste inte CE-märkas under loppet av övergångstiden.

 

Även om övergångstiden för den nyaste versionen av en harmoniserad produktstandard pågår, kan övergångstiden för den föregående versionen ha gått ut. Detta betyder att CE-märkningen även i dessa fall är obligatorisk.

 

Hur inverkar byggproduktförordningen på planerna?

Planeraren antecknar i planen de grundläggande krav som ställs på produkten och kravnivåer på dessa enligt en harmoniserad produktstandard.

 

Myndighetsbestämmelserna som gäller husbygge i Finland återfinns av tradition i Finlands byggbestämmelsesamling. Man håller på att förnya den och de nya bestämmelserna är antingen lagar eller förordningar.  På grund av resursbrist kan ministeriet inte förnya sina bestämmelser så snabbt som vore bra för praktiken. Därför har branschsammanslutningar inom standardisering börjat göra upp nationella tillämpningsstandarder som publiceras i SFS 7000-serien. De nationella tillämpningsstandarderna är rekommendationer, men mycket användabara för bl.a. planerare. I dessa anges i allmänhet de krävda prestandanivåerna enligt användningsobjekt.

 

Myndighetsbestämmelserna och nationella tillämpningsstandarder fastställer ofta minimikraven på prestanda. Även i sådana produktgrupper som inte har en harmoniserad produktstandard men för vars produkter tillverkarna har ansökt om ETA, lönar det sig att följa de sätt för att meddela prestanda som fastställs i dessa. Numera baseras ETA ofta på Riktlinjer för europeiska tekniska godkännanden (ETAG). EOTA upprätthåller en lista över gällande ETAG.

 

Var kan man skaffa harmoniserade produktstandarder och nationella tillämpningsstandarder?

I Finland säljs dessa av Finlands standardiseringsförbund SFS.

 

Vad ska jag göra om jag hittar en produkt med en bristfällig CE-märkning på marknaden?

Dessa byggprodukter ska meddelas till marknadstillsynsmyndigheten. På Tukes webbplats finns en anmälningsblankett för detta.