Vad innebär byggproduktförordningen för köparen av produkten?

 

Nedan presenteras det centrala innehållet i byggproduktförordningen (EU) No 305/2011 med hjälp av vanliga frågor för köparen av produkten.

 

Vad är syftet med CE-märkningen?

Avsikten med CE-märkningen är att underlätta den fria rörelsen av byggprodukter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Vad anger CE-märkningen?

Med hjälp av CE-märkning försäkrar tillverkaren att byggproduktens egenskaper har anmälts i enlighet med en europeisk harmoniserad produktstandard, ett europeiskt tekniskt godkännande eller europeisk teknisk bedömning.

 

Det är ett sätt att påvisa produktens prestanda på ett enhetligt sätt. Det är lättare att jämföra egenskaperna hos byggprodukter med kraven när produktegenskaperna mäts, beräknas och anmäls på samma sätt för produkter av samma typ. Dessa egenskapsvärden kallas prestanda.

 

Vilken nytta medför CE-märkningen?

De värden för produktens egenskaper som meddelas av tillverkaren kan på ett enhetligt sätt jämföras med de egenskapskrav som ställs på produkten i byggnadsobjektet. De krav som ställs på produkten baseras på planeringslösningarna i byggnadsobjektet. Dessa ska uppfylla de nationella bestämmelserna om byggande.

 

Med hjälp av CE-märkningen kan byggnadsobjektets planerare och köparen av produkten lättare bedöma produktens lämplighet för byggnadsobjektet. Märkningen underlättar även jämförelsen av produkter.

 

CE-märkningen garanterar alltså inte i sig att produkten uppfyller några nationella krav.

 

Vad anger produktens prestandadeklaration och CE-märkning?

I både CE-märkningen och prestandadeklarationen anges i allmänhet åtminstone följande uppgifter:

 • tillverkarens namn och adress
 • den anmälda prestandan för produktegenskaperna vid behov enligt användningsobjekt
 • en hänvisning till en harmoniserad produktstandard
 • det avsedda användningsändamålet för byggprodukten.

 

Vad betyder prestanda?

I olika produktgrupper betyder egenskapsvärdet eller egenskapsklassen, dvs. prestandan, olika typer av saker. Nedan anges några exempel:

 • I standarden "EN 14080 Träkonstruktioner. Limträ. Krav"
  "Tryckhållfasthet – 31 MPa"
  betyder att tryckhållfastheten ska vara minst 31 MPa.
 • I standarden "EN 13162 Värmeisoleringsprodukter för byggnader. Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW). Produktstandard"
  "Brandbeteende – Klass A1"
  betyder att "eurobrandklassen" i enlighet med "EN 13501-1" är A1.

 

Vad ska köparen av en byggprodukt kontrollera innan byggprodukten anskaffas?

Det är bra för köparen att kontrollera att de krav som ställs på byggprodukten uppfylls och att byggprodukten är uttryckligen avsedd för det avsedda användningsändamålet.

 

De krav som ställs på byggprodukten kan ha angetts i planerna. Då är det lätt att kontrollera i prestandadeklarationerna vilka produkter som uppfyller kraven.

 

Om en viss egenskapa anges med "NPD" i prestandadeklarationen, betyder det att egenskapen i fråga inte har fastställts för denna produkt. Om vilket som helst krav har ställts på denna egenskap, uppfylls det inte i detta fall.

 

Vilka produkter ska förses med CE-märkning?

En byggprodukt ska förses med CE-märkning när den ingår i tillämpningsområdet för en harmoniserad produktstandard (hEN), vars övergångstid har utgått eller när tillverkaren har ansökt om och beviljats en europeisk teknisk bedömning (ETA) för byggprodukten. Andra byggprodukter får inte CE-märkas utifrån byggproduktförordningen. En harmoniserad produktstandard kallas i byggproduktförordningen för harmoniserad standard. De harmoniserade produktstandarderna och deras övergångstider återfinns i hEN-helpdesk.

 

Ifall CE-märkningen inte är möjlig utifrån en harmoniserad produktstandard, kan tillverkaren om så önskas skaffa en europeisk teknisk bedömning för att meddela produktegenskaperna för export eller hemmamarknaden. Utifrån denna kan produkten även CE-märkas. Mer information om detta s.k. ETA-förfarande ges på t.ex. miljöministeriets webbsida.

 

En "befrielse" från CE-märkningsskyldighet kan beviljas i vissa fall som anges i byggproduktförordningen med stöd av artikel 5 i byggproduktförordningen. Detta innebär givetvis inte befrielse från att påvisa dugligheten hos en byggprodukt, ifall detta förutsätts. 

 

Vad betyder övergångstiden för en harmoniserad standard?

I en harmoniserad standard finns en ZA-bilaga och godkännandet av standarden och övergångstiden för denna meddelas i EU:s officiella tidning. I hEN-helpdesk omnämns övergångstiden för varje standard och version av standarden. I allmänhet är övergångstiden ett år, men det finns avvikelser. Produkten måste inte CE-märkas under loppet av övergångstiden.

 

Även om övergångstiden för den nyaste versionen av en harmoniserad produktstandard pågår, kan övergångstiden för den föregående versionen ha gått ut. Detta betyder att CE-märkningen även i dessa fall är obligatorisk.

 

Vad innebär artikel 5 i byggproduktförordningen?

En "befrielse" från CE-märkningsskyldighet kan beviljas till exempel med stöd av artikel 5. Detta innebär dock inte att byggprodukten automatiskt skulle befrias från alla skyldigheter gällande godkännande. Till exempel kan en byggnadstillsynsmyndighet även i detta fall kräva att dugligheten för byggnadsplatsen hos en produkt påvisas.

 

Vilka andra sätt finns det att påvisa produktens duglighet utöver CE-märkning?

En del av de byggprodukter som används är och kommer under en lång tid att vara sådana som inte kan förses med CE-märkning.

 

Ett krav på att alla byggprodukter som används ska vara CE-märkta är omöjligt att genomföra, eftersom alla produkter inte finns tillgängliga med CE-märkning. CE-märkningstvånget utvidgas i takt med att harmoniserade produktstandarder färdigställs och övergångstider bestäms för dessa. Användningen av CE-märkning utvidgas också när tillverkarna skaffar ETA för sina produkter.

 

I Finland föreskrivs genom lag tre frivilliga förfaranden om påvisandet av dugligheten hos vissa centrala byggprodukter som inte ännu omfattas av CE-märkning så att produkten uppfyller kraven i enlighet med markanvändnings- och bygglagen eller bestämmelser som getts utifrån denna. Utöver dessa förfaranden kan ett byggplatsspecifikt påvisande av dugligheten användas.  Lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter träder i kraft 1.7.2013 och avsikten är att även sätta i kraft en preciserande förordning under juli månad. Dessa förfaranden kommer inte ens att börja täcka alla byggprodukter. Således kommer man att anmäla och påvisa egenskaper hos produkter även genom andra förfaranden än sådana som bygger på bestämmelser. Den lokala byggnadstillsynen beslutar från fall till fall om godkännandet av dessa förfaranden. 

 

Ersätter inte ett produktcertifikat en CE-märkning?

CE-märkningen kan inte ersättas med ett företags produktcertifikat eller motsvarande arrangemang. Nationella frivilliga märkningar får inte täcka de egenskaper som omfattas av CE-märkningen.  Däremot kan CE-märkningen kompletteras med ett frivilligt produktcertifikat om detta påvisar något som inte gäller de grundläggande egenskaperna i byggnadsobjektet.

 

Vad ska jag göra om jag hittar en produkt med en bristfällig CE-märkning på marknaden?

Dessa byggprodukter ska meddelas till marknadstillsynsmyndigheten. På Tukes webbplats finns en anmälningsblankett.