Vad innebär byggproduktförordningen för importören?

Nedan presenteras det centrala innehållet i byggproduktförordningen (305/2011) med hjälp av vanliga frågor för importören.

 

Byggproduktförordningen fastställer att importören är den som släpper ut en produkt från ett tredjeland på unionsmarknaden. Den som importerar produkten till Finland från unionen är en distributör. Distributörens skyldigheter klargörs här.

 

Vad är syftet med CE-märkningen?

Avsikten med CE-märkningen är att underlätta den fria rörelsen av byggprodukter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Vad anger CE-märkningen?

Med hjälp av CE-märkning försäkrar tillverkaren att byggproduktens egenskaper har anmälts i enlighet med en europeisk harmoniserad produktstandard, ett europeiskt tekniskt godkännande eller europeisk teknisk bedömning.

 

Det är ett sätt att påvisa produktens prestanda på ett enhetligt sätt. Det är lättare att jämföra egenskaperna hos byggprodukter med kraven när produktegenskaperna mäts, beräknas och anmäls på samma sätt för produkter av samma typ. Dessa egenskapsvärden kallas prestanda.

 

Vilken nytta medför CE-märkningen?

De värden för produktens egenskaper som meddelas av tillverkaren kan på ett enhetligt sätt jämföras med de egenskapskrav som ställs på produkten i byggnadsobjektet. De krav som ställs på produkten baseras på planeringslösningarna i byggnadsobjektet. Dessa ska uppfylla de nationella bestämmelserna om byggande.

 

Med hjälp av CE-märkningen kan byggnadsobjektets planerare och köparen av produkten lättare bedöma produktens lämplighet för byggnadsobjektet. Märkningen underlättar även jämförelsen av produkter.

 

CE-märkningen garanterar alltså inte i sig att produkten uppfyller några nationella krav.

 

Vilka produkter ska förses med CE-märkning?

En byggprodukt ska förses med CE-märkning när den ingår i tillämpningsområdet för en harmoniserad produktstandard (hEN), vars övergångstid har utgått eller när tillverkaren har ansökt om och beviljats en europeisk teknisk bedömning (ETA) för byggprodukten. Andra byggprodukter får inte CE-märkas utifrån byggproduktförordningen. En harmoniserad produktstandard kallas i byggproduktförordningen för harmoniserad standard. De harmoniserade produktstandarderna och deras övergångstider återfinns i hEN-helpdesk.

 

Ifall CE-märkningen inte är möjlig utifrån en harmoniserad produktstandard, kan tillverkaren om så önskas skaffa en europeisk teknisk bedömning för att meddela produktegenskaperna för export eller hemmamarknaden. Utifrån denna kan produkten även CE-märkas. Mer information om detta s.k. ETA-förfarande ges på t.ex. miljöministeriets webbsida.

 

En "befrielse" från CE-märkningsskyldighet kan beviljas i vissa fall som anges i byggproduktförordningen med stöd av artikel 5 i byggproduktförordningen. Detta innebär givetvis inte befrielse från att påvisa dugligheten hos en byggprodukt, ifall detta förutsätts. 

 

Vad betyder övergångstiden för en harmoniserad standard?

I en harmoniserad standard finns en ZA-bilaga och godkännandet av standarden och övergångstiden för denna meddelas i EU:s officiella tidning. I hEN-helpdesk omnämns övergångstiden för varje standard och version av standarden. I allmänhet är övergångstiden ett år, men det finns avvikelser. Produkten måste inte CE-märkas under loppet av övergångstiden.

 

Även om övergångstiden för den nyaste versionen av en harmoniserad produktstandard pågår, kan övergångstiden för den föregående versionen ha gått ut. Detta betyder att CE-märkningen även i dessa fall är obligatorisk.

 

Vad innebär CE-märkningen hos en produkt för importören?

Importören ska försäkra sig om att produkttillverkaren har skött om sina skyldigheter i anslutning till CE-märkning, till exempel

 • att CE-märkningen och prestandadeklarationen är tillbörliga.
 • att tillverkaren har skaffat ett intyg om kontinuitet för produktens prestanda eller ett intyg om intern tillverkningskontroll vid produktion, om detta krävs av en harmoniserad teknisk specifikation.
 • att ett typ-, parti- eller serienummer eller annan märkning med vars hjälp produkten kan identifieras finns fäst på produkten.

 

En komplett lista över importörens skyldigheter återfinns här. Nedan anges exempel på saker som importörer ansvarar för ur marknadstillsynsmyndighetens synpunkt:

 • En importör får släppa ut på EU-marknaden endast sådana byggprodukter som överensstämmer med byggproduktförordningen och dess krav.
 • Om importören har skäl att tro att byggprodukten inte uppfyller den prestanda som anges i prestandadeklarationen eller inte överensstämmer med andra krav får importören inte importera byggprodukten.
 • Om byggprodukten utöver detta medför risk, ska importören utan dröjsmål meddela saken till tillverkaren och marknadstillsynsmyndigheten, som i Finland är Tukes.
 • Importören ska uppge sin kontaktinformation i samband med byggprodukten.
 • Importören ska säkerställa att instruktioner och säkerhetsinformation på finska och svenska medföljer byggprodukten.
 • Om importören misstänker att byggprodukten inte uppfyller de krav som ställs på produkten, ska importören testa produkten.
 • Importören ska undersöka reklamationer, bristfälliga produkter och returnerade produkter och informera distributörerna om dessa.
 • Upplagrings- eller transportförhållanden får inte riskera byggproduktens överensstämmelse med kraven.
 • Importören ska hålla prestandadeklarationen tillgänglig för marknadstillsynsmyndigheterna och på begäran lämna de tekniska dokumenten till tillsynsmyndigheterna.
 • Importören ska på motiverad begäran lämna all information och alla dokument som behövs för att påvisa byggproduktens överensstämmelse med kraven till den nationella myndigheten.

 

Hur ändras ansvaren om importören marknadsför produkten med sitt eget namn eller varumärke?

Importören anses vara tillverkare och tillverkarens skyldigheter tillämpas på importören.

 

Vad händer om importören ändrar en byggprodukt som redan släppts ut på marknaden så att detta kan påverka byggproduktens överensstämmelse med prestandadeklarationen?

Importören anses vara tillverkare och tillverkarens skyldigheter tillämpas på importören.

 

Vad händer om tillverkaren inte vill CE-märka sin byggprodukt? 

Om det finns en harmoniserad produktstandard vars övergångstid har löpt ut, har tillverkaren inget val. En byggprodukt som inte har CE-märkts och som släppts ut på marknaden efter 1.7.2013 strider i detta fall mot förordningen.

 

En "befrielse" från CE-märkningsskyldighet kan beviljas i vissa fall som anges i byggproduktförordningen med stöd av artikel 5. Detta innebär givetvis inte befrielse från att påvisa dugligheten hos en byggprodukt, ifall detta förutsätts.