Vad innebär byggproduktförordningen för den som påbörjar ett byggprojekt?

 

Nedan presenteras det centrala innehållet i byggproduktförordningen (305/2011) och markanvändnings- och bygglagen (132/1999) med hjälp av vanliga frågor för den som påbörjar ett byggprojekt.

 

Vilka skyldigheter har den som påbörjar ett byggprojekt?

Precis som hittills ska den som påbörjar ett byggprojekt se till att byggnaden planeras och byggs i enlighet med bestämmelserna om byggande samt det beviljade tillståndet. Omsorgsplikten som för den som påbörjar ett byggprojekt omfattar att de byggprodukter som används vid byggarbetet uppfyller de krav som ställs på produkterna. Planerarnas uppgift är att slå fast i planerna vilka egenskaper och kravnivåer på dessa som krävs av byggprodukten.

 

Markanvändnings- och bygglagen (132/1999) reglerar skyldigheterna för den som påbörjar ett byggprojekt. Enligt 119 § i markanvändnings- och bygglagen ska den som påbörjar ett byggprojekt se till att byggnaden planeras och byggs i enlighet med bestämmelserna om byggande samt det beviljade tillståndet. Personen i fråga ska ha tillräckliga förutsättningar att genomföra projektet med hänsyn till dess svårighetsgrad samt ha tillgång till kompetent personal.

 

Vad är syftet med CE-märkningen?

Avsikten med CE-märkningen är att underlätta den fria rörelsen av byggprodukter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Vad anger CE-märkningen?

Med hjälp av CE-märkning försäkrar tillverkaren att byggproduktens egenskaper har anmälts i enlighet med en europeisk harmoniserad produktstandard, ett europeiskt tekniskt godkännande eller europeisk teknisk bedömning.

 

Det är ett sätt att påvisa produktens prestanda på ett enhetligt sätt. Det är lättare att jämföra egenskaperna hos byggprodukter med kraven när produktegenskaperna mäts, beräknas och anmäls på samma sätt för produkter av samma typ. Dessa egenskapsvärden kallas prestanda.

 

Vilken nytta medför CE-märkningen?

De värden för produktens egenskaper som meddelas av tillverkaren kan på ett enhetligt sätt jämföras med de egenskapskrav som ställs på produkten i byggnadsobjektet. De krav som ställs på produkten baseras på planeringslösningarna i byggnadsobjektet. Dessa ska uppfylla de nationella bestämmelserna om byggande.

 

Med hjälp av CE-märkningen kan byggnadsobjektets planerare och köparen av produkten lättare bedöma produktens lämplighet för byggnadsobjektet. Märkningen underlättar även jämförelsen av produkter.

 

CE-märkningen garanterar alltså inte i sig att produkten uppfyller några nationella krav.

 

Vilka produkter ska förses med CE-märkning?

En byggprodukt ska förses med CE-märkning när den ingår i tillämpningsområdet för en harmoniserad produktstandard (hEN), vars övergångstid har utgått eller när tillverkaren har ansökt om och beviljats en europeisk teknisk bedömning (ETA) för byggprodukten. Andra byggprodukter får inte CE-märkas utifrån byggproduktförordningen. En harmoniserad produktstandard kallas i byggproduktförordningen för harmoniserad standard. De harmoniserade produktstandarderna och deras övergångstider återfinns i hEN-helpdesk.

 

Ifall CE-märkningen inte är möjlig utifrån en harmoniserad produktstandard, kan tillverkaren om så önskas skaffa en europeisk teknisk bedömning för att meddela produktegenskaperna för export eller hemmamarknaden. Utifrån denna kan produkten även CE-märkas. Mer information om detta s.k. ETA-förfarande ges på t.ex. miljöministeriets webbsida.

 

En "befrielse" från CE-märkningsskyldighet kan beviljas i vissa fall som anges i byggproduktförordningen med stöd av artikel 5 i byggproduktförordningen. Detta innebär givetvis inte befrielse från att påvisa dugligheten hos en byggprodukt, ifall detta förutsätts. 

 

Hur är det med produkter som inte ännu har CE-märkning?

Alla byggprodukter kan inte CE-märkas. I Finland föreskrivs genom lag tre frivilliga förfaranden om påvisandet av dugligheten hos vissa centrala byggprodukter som inte omfattas av CE-märkning så att produkten uppfyller kraven i enlighet med markanvändnings- och bygglagen eller bestämmelser som getts utifrån denna. Utöver dessa förfaranden kan ett byggplatsspecifikt påvisande av dugligheten användas.  Lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter träder i kraft 1.7.2013 och avsikten är att även sätta i kraft en preciserande förordning under juli månad.

 

Vad ska jag göra om jag hittar en produkt med en bristfällig CE-märkning på marknaden?

Dessa byggprodukter ska meddelas till marknadstillsynsmyndigheten. På Tukes webbplats finns en anmälningsblankett för detta.