Vad innebär byggproduktförordningen för byggnadsinspektören?


Nedan presenteras det centrala innehållet i byggproduktförordningen (305/2011) och markanvändnings- och bygglagen (132/1999) med hjälp av vanliga frågor för den byggnadsinspektören.

 

Vad är syftet med CE-märkningen?

Avsikten med CE-märkningen är att underlätta den fria rörelsen av byggprodukter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Vad anger CE-märkningen?

Med hjälp av CE-märkning försäkrar tillverkaren att byggproduktens egenskaper har anmälts i enlighet med en europeisk harmoniserad produktstandard, ett europeiskt tekniskt godkännande eller europeisk teknisk bedömning.

 

Det är ett sätt att påvisa produktens prestanda på ett enhetligt sätt. Det är lättare att jämföra egenskaperna hos byggprodukter med kraven när produktegenskaperna mäts, beräknas och anmäls på samma sätt för produkter av samma typ. Dessa egenskapsvärden kallas prestanda.

 

Vilken nytta medför CE-märkningen?

De värden för produktens egenskaper som meddelas av tillverkaren kan på ett enhetligt sätt jämföras med de egenskapskrav som ställs på produkten i byggnadsobjektet. De krav som ställs på produkten baseras på planeringslösningarna i byggnadsobjektet. Dessa ska uppfylla de nationella bestämmelserna om byggande.

 

Med hjälp av CE-märkningen kan byggnadsobjektets planerare och köparen av produkten lättare bedöma produktens lämplighet för byggnadsobjektet. Märkningen underlättar även jämförelsen av produkter.

 

CE-märkningen garanterar alltså inte i sig att produkten uppfyller några nationella krav.

 

Vilka produkter ska förses med CE-märkning?

En byggprodukt ska förses med CE-märkning när den ingår i tillämpningsområdet för en harmoniserad produktstandard (hEN), vars övergångstid har utgått eller när tillverkaren har ansökt om och beviljats en europeisk teknisk bedömning (ETA) för byggprodukten. Andra byggprodukter får inte CE-märkas utifrån byggproduktförordningen. En harmoniserad produktstandard kallas i byggproduktförordningen för harmoniserad standard. De harmoniserade produktstandarderna och deras övergångstider återfinns i hEN-helpdesk.

 

Ifall CE-märkningen inte är möjlig utifrån en harmoniserad produktstandard, kan tillverkaren om så önskas skaffa en europeisk teknisk bedömning för att meddela produktegenskaperna för export eller hemmamarknaden. Utifrån denna kan produkten även CE-märkas. Mer information om detta s.k. ETA-förfarande ges på t.ex. miljöministeriets webbsida.

 

En "befrielse" från CE-märkningsskyldighet kan beviljas i vissa fall som anges i byggproduktförordningen med stöd av artikel 5 i byggproduktförordningen. Detta innebär givetvis inte befrielse från att påvisa dugligheten hos en byggprodukt, ifall detta förutsätts. 

 

Vad betyder övergångstiden för en harmoniserad standard?

I en harmoniserad standard finns en ZA-bilaga och godkännandet av standarden och övergångstiden för denna meddelas i EU:s officiella tidning. I hEN-helpdesk omnämns övergångstiden för varje standard och version av standarden. I allmänhet är övergångstiden ett år, men det finns avvikelser. Produkten måste inte CE-märkas under loppet av övergångstiden.

 

Även om övergångstiden för den nyaste versionen av en harmoniserad produktstandard pågår, kan övergångstiden för den föregående versionen ha gått ut. Detta betyder att CE-märkningen även i dessa fall är obligatorisk.

 

Vad innebär artikel 5 i byggproduktförordningen?

En "befrielse" från CE-märkningsskyldighet kan beviljas till exempel med stöd av artikel 5. Detta innebär dock inte att byggprodukten automatiskt skulle befrias från alla skyldigheter gällande godkännande. Till exempel kan en byggnadstillsynsmyndighet även i detta fall kräva att dugligheten för byggnadsplatsen hos en produkt påvisas.

 

Vilka andra sätt finns det att påvisa produktens duglighet utöver CE-märkning?

En del av de byggprodukter som används är och kommer under en lång tid att vara sådana som inte kan förses med CE-märkning.

 

Ett krav på att alla byggprodukter som används ska vara CE-märkta är omöjligt att genomföra, eftersom alla produkter inte finns tillgängliga med CE-märkning. CE-märkningstvånget utvidgas i takt med att harmoniserade produktstandarder färdigställs och övergångstider bestäms för dessa. Användningen av CE-märkning utvidgas också när tillverkarna skaffar ETA för sina produkter.

 

I Finland föreskrivs genom lag tre frivilliga förfaranden om påvisandet av dugligheten hos vissa centrala byggprodukter som inte ännu omfattas av CE-märkning så att produkten uppfyller kraven i enlighet med markanvändnings- och bygglagen eller bestämmelser som getts utifrån denna. Utöver dessa förfaranden kan ett byggplatsspecifikt påvisande av dugligheten användas.  Lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter träder i kraft 1.7.2013 och avsikten är att även sätta i kraft en preciserande förordning under juli månad. Dessa förfarande kommer inte ens att börja täcka alla byggprodukter. Således kommer man att anmäla och påvisa egenskaper hos produkter även genom andra förfaranden än sådana som bygger på bestämmelser. Den lokala byggnadstillsynen beslutar från fall till fall om godkännandet av dessa förfaranden. 

 

Ersätter inte ett produktcertifikat en CE-märkning?

CE-märkningen kan inte ersättas med ett företags produktcertifikat eller motsvarande arrangemang. Nationella frivilliga märkningar får inte täcka de egenskaper som omfattas av CE-märkningen.  Däremot kan CE-märkningen kompletteras med ett frivilligt produktcertifikat om detta påvisar något som inte gäller de grundläggande egenskaperna i byggnadsobjektet.

 

Varför ska byggnadstillsynen övervaka CE-märkningar, det är ju Tukes uppgift?

Samarbetet mellan byggnadstillsynen och marknadstillsynen omnämns i 181 § i markanvändnings- och bygglagen

"…Kommunens byggnadstillsynsmyndighet ska följa användningen av byggprodukter och enligt behov underrätta marknadstillsynsmyndigheten om missförhållanden som iakttagits i samband med användningen av byggprodukter eller CE-märken."

 

Marknadstillsynsmyndigheten är i detta fall Tukes. På Tukes webbplats finns en anmälningsblankett som det är lätt att anmäla missförhållanden med.

 

Tukes övervakar produkterna och den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten övervakar deras användning vid byggande.