Marknadsövervakning och sanktioner

Byggprodukter som inte överensstämmer med kraven

Om marknadsövervakningsmyndigheten misstänker att en CE-märkt byggprodukt inte uppfyller prestandanivåerna som har meddelats för den och medför en risk för att grundkraven på byggobjektet inte ska uppfyllas, ska marknadsövervakningsmyndigheten bedöma den aktuella produkten. Bedömningen av produktens överensstämmelse med kraven genomförs med hjälp av en utredningsbegäran som skickas till den ansvariga ekonomiska aktören. I denna begäran begärs den information om produkten som erfordras för bedömningen.

 

Den ifrågavarande ekonomiska aktören ska i möjligaste mån samarbeta med marknadsövervakningsmyndigheten för att klarlägga frågan.

 

Om man vid bedömningen av byggprodukten upptäcker att byggprodukten inte uppfyller kraven enligt byggproduktförordningen, åläggs den ekonomiska aktören som svarar för byggproduktens överensstämmelse med kraven att genomföra alla åtgärder som krävs för att korrigera bristerna.

 

För korrigeringsåtgärderna som den ekonomiska aktören ska genomföra fastställs en rimlig tidsgräns, som står i proportion till arten av risk som byggprodukten orsakar.

 

Om den vid bedömningen av byggprodukten konstaterade bristfälligheten inte begränsas till enbart den finska marknaden, meddelar marknadsövervakningsmyndigheten resultaten av produktbedömningen samt åtgärderna som krävs av den ekonomiska aktören både till kommissionen och de övriga medlemsländernas marknadsövervakningsmyndigheter.

 

De marknadsövervakningsåtgärder som används är:

  • korrigering av en formell bristfällighet → att man låter korrigera brister som har konstaterats i CE-märkningen och tillhörande dokument
  • leveransförbud → tillhandahållande av byggprodukten på marknaden begränsas
  • försäljningsförbud → tillhandahållande av byggprodukten på marknaden förbjuds
  • återtagningsförfarande → byggprodukterna återtas från marknaden 

 

Leverans- och försäljningsförbudet samt återtagningsförfarandet används om den ekonomiska aktören inte inom den fastställda tidsgränsen har genomfört de korrigerande åtgärderna som marknadsövervakningsmyndigheten kräver.

 

Marknadsövervakningsåtgärderna är tillfälliga förfaranden som upphävs när den ekonomiska aktören har genomfört de nödvändiga åtgärderna för att korrigera bristerna.

 

Beslut om leveransförbud, försäljningsförbud och återtagningsförfarande som fastställs för byggprodukter samt upphävningsbesluten publiceras på Tukes marknadsövervakningsregistret.

 

Den ekonomiska aktören som ansvarar för byggproduktens överensstämmelse med kraven ska säkerställa att alla vederbörliga korrigerande åtgärder genomförs i alla länder inom Europeiska unionen, där den ekonomiska aktören har gjort produkten tillgänglig på marknaden.

 

Marknadsövervakningsmyndigheten meddelar de mot byggprodukten riktade marknadsövervakningsåtgärderna till det anmälda organet (NB) eller till det för den tekniska bedömningen svarande institutet (TAB), om institutet har deltagit i bedömningen och säkerställningen av beständigheten hos byggproduktens prestandanivåer.

 

Byggprodukter som överensstämmer med kraven, men orsakar risker för hälsa och säkerhet

Vid bedömningen av byggprodukten kan man komma att konstatera, att byggprodukten uppfyller byggproduktförordningens krav. Trots detta kan den utgöra en risk för att grundkraven på byggobjektet inte uppfylls, människors hälsa eller säkerhet, eller ur andra synvinklar relaterade till allmännyttan. Då åläggs den ekonomiska aktören som svarar för byggproduktens överensstämmelse med kraven att genomföra alla åtgärder som krävs för att korrigera bristerna.

 

Sakförhållandet meddelas utan dröjsmål till kommissionen och EU:s övriga medlemsländer. Kommissionen genomför ett hörande av medlemsstaterna och den ifrågavarande ekonomiska aktören i frågan och bedömer de genomförda nationella åtgärderna. Baserat på bedömningen beslutar kommissionen om den av den nationella marknadsövervakningsmyndigheten genomförda marknadsövervakningsåtgärden är berättigad och föreslår tillämpliga åtgärder vid behov.