Ekonomiska aktörer

 

Med ekonomiska aktörer avses tillverkare, befullmäktigad representant, importör eller distributör.

 

Byggproduktförordningen (305/2011/EU) definierar ekonomiska aktörer på följande sätt:

 

Tillverkare = fysisk person eller juridisk person som tillverkar eller låter konstruera eller tillverka en byggprodukt och marknadsför den under sitt eget namn eller varumärke

 

Befullmäktigad representant = fysisk person eller juridisk person med säte inom unionen, som innehar en av tillverkaren utfärdad skriftlig fullmakt att utföra vissa uppgifter i tillverkarens ställe

 

Importör = fysisk person eller juridisk person med säte inom unionen, som på unionens marknad släpper ut en byggprodukt som är importerad från ett tredje land

 

Vid tolkningen enligt byggproduktdirektivet avsågs med en importör en fysisk person eller juridisk person som släppte ut byggprodukten på den finska marknaden.

 

Distributör = en till leveranskedjan hörande fysisk person eller juridisk person, dock inte tillverkaren eller importören, som gör byggprodukten tillgänglig på marknaden

 

  • Med uttrycket ’göra tillgänglig på marknaden’ avses leverans av byggprodukten till EU:s inre marknad i samband med affärsverksamhet för distribution eller användning, mot betalning eller utan betalning;

 

  • Med uttrycket ’släppa ut på marknaden’ avses att byggprodukten görs tillgänglig på EU:s inre marknad första gången