CE-märkning

 

Tillverkaren eller en av tillverkaren befullmäktigad representant fäster CE-märkningen på byggprodukten, antingen baserat på en harmoniserad standard eller på ett europeiskt tekniskt godkännande (ETA).

 

Genom att fästa CE-märkningen på byggprodukten försäkrar tillverkaren att produkten överensstämmer med den harmoniserade standarden eller ett europeiskt tekniskt godkännande som gäller för produkten. I vissa fall tillämpas tillverkarnas skyldigheter även på importörer och distributörer, se Ekonomiska aktörer.

 

CE-märkning av byggprodukter är inte en kvalitetsmärkning eller en myndighetsgodkännande. Användbarhet av produkten i det byggnadsverk som den är avsedd för ska alltid bedömas separat.