Begrepp och förkortningar

 

Begrepp och förkortningar enligt byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011

 

CE-märkning

När tillverkaren fäster en CE-märkning på sin produkt, meddelar tillverkaren sig ta ansvaret för att produkten överensstämmer med den anmälda prestandan.

 

EAD (European Assessment Document)
Europeiskt bedömningsdokument

 

ETA (European Technical Assessment)
Europeisk teknisk bedömning

 

NB (Notified Body)
Anmält organ

Det anmälda organet ska vara en tredje part som är oberoende av organisationen eller byggprodukten som bedöms. Det anmälda organet ska kunna utföra alla tredjepartsuppgifter för bedömnings- och certifieringsprocesserna för prestandanivåns kontinuitet som det har blivit tilldelat enligt bilaga V i denna förordning och för vilka det har anmälts, oberoende av om det anmälda organet genomför uppgifterna själv eller om uppgifterna genomförs på organets uppdrag och dess ansvar.

 

TAB (Technical Assessment Body)
Tekniskt bedömningsorgan

Organet som svarar för den tekniska bedömningen utför den europeiska tekniska bedömningen och publicerar den för den produktbransch för vilken det är utnämnt.

 

AVCP-klass (Assessment and Verification of Constancy of Performance)
System för bedömning och kontinuitetskontroll av prestanda I allmänhet används termen AVCP-klass, som används för att fastställa hur produktens prestanda bedöms och säkerställs.

 

DoP (Declaration of Performance)
Prestandadeklaration

 

STD (Specific Technical Documentation)
Specifik teknisk dokumentation

 

hEN (Harmonised Standard)
Harmoniserad standard

En standard som offentliggjorts i EU:s officiella tidning. I vissa sammanhang används även benämningen "harmoniserad produktstandard" för en harmoniserad standard. Förkortningen för en harmoniserad standard är "hEN".

 

Harmoniserad teknisk specifikation

Harmoniserad standard (hEN) eller europeiskt bedömningsdokument (EAD)

  

Andra begrepp och förkortningar

 

CPD (Construction Products Directive)

EU:s byggproduktdirektiv (89/106/EG)

Upphävt 30.6.2013.

 

CPR (Construction Products Regulation)

Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011

Förordningen är i kraft i sin helhet från 1.7.2013.

 

EOTA (European Organisation for Technical Approvals)

Europeiska organisationen för tekniska godkännanden

Organisationen upprätthåller en lista över ETAG-dokument utifrån vilka ETA-godkännande kan beviljas samt över beviljade ETA-godkännanden.

 

ETAG (ETA Guideline)

Bedömningsgrunder för ETA-godkännande.

 

NAS (National Application Standard)

Nationell tillämpningsstandard

Den nationella tillämpningsstandarden kompletterar den europeiska harmoniserade standarden och innehåller en rekommendation om vilka egenskaper som enligt den harmoniserade standarden ska anmälas för CE-märkta byggprodukter samt nivåer eller klasser för minimikrav som har fastställts för dessa egenskaper.

 

Andra direktiv och förordningar

 

ATEX (atmosphères explosibles)

Utrustningar i explosionsfarliga omgivningar

 

CLP (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures)

EU:s förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier

 

EcoDesign

EU:s ekodesigndirektiv

 

EMC (Electromagnetic Compatibility)

Elektromagnetisk kompatibilitet

 

LVD (Low-Voltage Directive)

EU:s lågspänningsdirektiv

 

MD (Directive on Machinery)

EU:s maskindirektiv

 

REACH (Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

EU:s förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier