CE-märkningspliktiga byggprodukter

bild


En byggprodukt är en produkt eller ett produktsystem som används vid byggnadsarbete och blir en stadigvarande del av själva byggobjektet.

 

Produkter som används på en byggplats under byggnadsarbetets gång men avlägsnas efter byggnadsskedet anses alltså inte vara byggprodukter.

 

En CE-märkning och prestandadeklaration är obligatoriska för produkter för vilka det finns en harmoniserad standard.

 

CE-märkningen på en byggprodukt visar att produkten uppfyller alla krav som ställs för fri rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

I praktiken innebär detta att:

  • Vid CE-märkning fastställs den anmälda prestandan för byggprodukter genom samma metoder inom hela EU-området.
  • Inom hela EU-området har samma krav ställts på kvalitetsövervakning av byggprodukttillverkarnas produktion samt övervakning som genomförs av tredje part.

 

Målet med systemet för CE-märkning är att skapa en effektivt fungerande inre europeisk marknad för byggprodukter.

 

Med hjälp av informationen som meddelas vid CE-märkningen är det möjligt att enkelt jämföra byggprodukter från olika tillverkare och välja den lämpligaste produkten för det aktuella användningsändamålet. CE-märkningen av en byggprodukt är inget bevis på att produkten har godkänts av myndigheterna.

 

Om krav på byggprodukten har fastställts också i andra EU-direktiv (t.ex. maskindirektiv och lågspänningsdirektiv), ska tillverkaren, innan CE-märket fästs på produkten, säkerställa att produkten uppfyller också dessa krav.  En byggprodukt som omfattas av flera direktiv får inte CE-märkas enbart baserat på byggproduktförordningen.

 

Tukes är verksam som marknadsövervakningsmyndighet i Finland för byggprodukter som kräver CE-märkning i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.