Uppbyggnad av verksamheten och verksamhetsberedskap

 

När verksamheten byggs upp skapas den organisation, det kvalitetssystem och de verksamhetsanvisningar som besiktningsorganet behöver. Samtidigt förvärvas den utbildning och behörighet som personalen behöver och ny kompetens rekryteras vid behov. En väsentlig del är att skapa det underleverantörsnät som behövs och försätta det i det skick som verksamheten som besiktningsorgan kräver.

 

När verksamheten byggs upp försätts besiktningsorganet i bedömningsskick och man kommer överens om att utföra bedömningar och eventuella första bedömningar.

 

Med verksamhetsberedskap avses det skede då det redan finns förutsättningar för verksamhet som besiktningsorgan. Bedömningarna har utförts på godkänt sätt och företaget har godkänts som besiktningsorgan. I det här skedet koncentrerar man sig på att skapa kundkontakter, informera och marknadsföra och finna praktiska verksamhetsmodeller. De materiella förutsättningarna för besiktningsverksamhet körs in och verksamheten som besiktningsorgan tillämpas för första gången i praktiken.

 

Besiktningsorganet ansöker hos Tukes om godkännande av verksamheten enligt den lagstiftning som gäller branschen i fråga. Efter godkännandet får besiktningsorganet utföra besiktningar och bedömningar inom det verksamhetsområde som specificerats i beslutet om godkännande. Besiktningsorganet lämnar en årsrapport över sin verksamhet till Tukes. Till Tukes lämnas även ändringsanmälan om alla förändringar som är väsentliga med tanke på verksamheten.

Besiktningsorganet kan anlita underleverantörer för utförande av besiktningsuppgifter. I fråga om dessa uppgifter skall underleverantörerna uppfylla samma krav som själva besiktningsorganet.