Marknadsundersökning och planering

 

Samhället bestämmer om besiktningsskyldigheter i fråga om säkerhetskritiska produkter eller funktioner, vilket skapar ett behov av oberoende besiktningsverksamhet. Besiktningsverksamhet kan också vara en förutsättning för internationell handel med produkter eller för godkännande av produkter för särskilda ändamål.

 

En förutsättning för tillkomsten av ett kommersiellt besiktningsorgan är att verksamheten skall kunna bedrivas på ett affärsekonomiskt lönsamt sätt. I vissa avseenden kan man avvika från detta, om besiktningsverksamheten i övrigt stödjer företagets image eller verksamhetspolicy.

 

Ett besiktningsorgans tillkomst börjar med en marknadsundersökning. Ett företag som har planer på besiktningsverksamhet utreder om besiktningsverksamheten är lönsam och passar in i deras egen verksamhet och fattar på basis av detta beslut om att inrätta organet.

 

Tukes ger råd och medverkar vid tillståndsbehandlingen.

 

Om marknadsundersökningen ger ett positivt resultat börjar planeringen av verksamheten. I det här sammanhanget definieras besiktningsverksamhetens omfattning, organisatoriska krav, personresurser, hur man kan skaffa sig den behörighet som behövs samt de materiella förutsättningarna för verksamheten.

 

I planeringsskedet ingår även marknadsundersökningar, kontakter till de eventuella viktigaste kunderna, bedömarna samt till de godkännande myndigheterna.

 

Aktörer i det här skedet är framför allt besiktningsorganets blivande ledning, de kvalitetsansvariga, besiktningsmännen, Tukes i rådgivningshänseende samt de blivande bedömarna.