Besiktningsverksamhet

 

Genom besiktningsverksamheten uppfylls den övervakning av säkerhet och kvalitetsnivå som samhället förutsätter. Därtill eftersträvar besiktningsorganet ekonomiskt resultat genom sin verksamhet eller en sådan ställning eller image som har betydelse för dess övriga affärsverksamhet.

 

Principerna för besiktningsorganets verksamhet bedöms i samband med godkännandet och därtill skall besiktningsorganet utföra sina besiktningsuppgifter med sakkunskap, teknisk kompetens och opartiskhet.

 

FINAS är utomstående bedömare av besiktningsorgan. Vid bedömningen konstateras om de behörighetskrav som satts upp för besiktningsorgan uppfylls. Som bedömningsförfarande kan man antingen använda ackreditering eller separat utlåtande. Som grund för bedömningen används EN-standarder. Bedömningsförfarandet används både i godkännandeskedet och vid bedömningar under pågående verksamhet.

 

Kunden är en verksamhetsutövare eller privatperson som anlitar besiktningsorganets tjänster. Av besiktningsorganet beställer och får kunden sakkunniga och korrekta samt opartiska besiktningstjänster. Kunden kan ha en sådan anställd driftsledare som förutsätts i lagstiftningen och som fungerar som ansvarsperson i fråga om det aktuella ärendet. Kunden frågar vid behov Tukes om råd. Kunden har också möjlighet att klaga över besiktningsorganets verksamhet hos Tukes.

 

Andra besiktningsorgan verkar inom samma verksamhetsområde som det besiktningsorgan som nämns i punkt 3.1. De andra besiktningsorganen konkurrerar med varandra utgående från marknaden. I princip måste besiktningsorganen dock verka enligt samma grundläggande kriterier. Andra besiktningsorgan har rätt att klaga hos Tukes över ett besiktningsorgans verksamhet. 

 

Tukes övervakar nivån på besiktningsorganens verksamhet med hjälp av periodiska bedömningar, på basis av anmälningar från kunder och konkurrenter, genom att följa med det praktiska besiktningsarbetet i samband med kundövervakningsbesök samt genom att följa med besiktningsorganets besiktningsprotokol.