Utrymningsbelysning

Märkning och belysning av utrymningsvägar i byggnader

Utrymningsskylt är en särskild skylt som anger utgångens läge och förbindelsevägen för utrymning.


Utrymningsväg är en väg avsedd för utrymning från respektive ställe i byggnaden, som leder ut till markyta eller någon annan säker plats.


Enligt 10 § i räddningslagen skall utgångarna och vägarna till dem vara märkta och belysta på behörigt sätt.


Närmare bestämmelser om märkning och belysning av utrymningsvägar i byggnader meddelas genom förordning av inrikesministeriet (805/2005).

 

Underhåll

För att utrymningsvägarnas märkningar och belysning skall hållas i funktionsdugligt skick, skall dessa underhållas regelbundet. Enligt 12 § i räddningslagen svarar byggnadens ägare eller innehavare för detta i fråga om allmänna lokaler och alla de arrangemang som tjänar hela byggnaden, och innehavaren av en lägenhet i fråga om lokaler i hans besittning.


För underhåll skall göras upp ett underhållsprogram i vilket de behövliga underhållsåtgärderna förklaras. De utförda åtgärderna skall antecknas i underhållsprogrammet eller ett separat diarium.


Underhållsprogrammet och -diariet skall på begäran visas för den lokala räddningsmyndigheten för tillsyn.