Anläggningsval och installation

Den som inleder ett byggprojekt ska se till att den byggnad som planeras uppfyller de väsentliga tekniska kraven, inklusive bland annat brandsäkerhetskraven.


Den som inleder ett byggprojekt ska utse en huvudprojekterare för byggprojektet samt områdesspecifika projekterare med kompetens för arbetet i den omfattning som arbetet förutsätter. Beskrivningen av släckanläggningen är en del av de specialbeskrivningar som avses i markanvändnings- och bygglagen, vilket innebär att en särskild projekterare ska utses för denna. De krav som projekteraren ställer på de anläggningar som ska installeras bygger på uppgifterna i byggherrens uppdrag. Vid planeringen och dimensioneringen ska man beakta byggnadens användningsändamål, liksom även de krav som de övervakande myndigheterna ställer på installationen.


Projekteraren antecknar de krav som ställs på installationen av släckanläggningen och eventuella anläggningsval i den utredning över planeringsgrunderna som utarbetas för släckanläggningen och lämnar in denna till den myndighet som övervakar byggandet. Utredningen utgör en del av handläggningen av byggnadstillståndet. Utifrån utredningen kan myndigheterna vid behov ställa ytterligare krav på den släckanläggning som ska installeras.

 

Material