Installationsverksamhet

Lagen och författningarna på lägre nivå ställer särskilda krav på de aktuella affärerna (lagen om anordningar inom räddningsväsendet 10/2007 och förordningen om släckanläggningar A65). Innan verksamheten inleds ska affärerna bland annat göra en anmälan till Tukes med tanke på övervakningen samt utse en ansvarig person som uppfyller behörighetskraven för skötseln av de uppgifter som hänför sig till släckanläggningar.


Anvisningar som gör det lättare att göra upp en affärsanmälan och de nödvändiga blanketterna finns här.


Den installationsaffär som byggherren väljer för släckanläggningen ansvarar för installationen av släckanläggningen i byggobjektet. Också en annan affär kan delvis delta i installationen. Arbetet utförs dock alltid under den behöriga installationsaffärens tillsyn och på dess ansvar. Installationsaffärens ansvariga person ser till att de krav som ställs på byggandet av släckanläggningen uppfylls på det sätt som har antecknats i utredningen över planeringsgrunderna och tillståndsvillkoren.


Installationsaffären gör alltid upp ett installationsintyg över sitt arbete före ibruktagningsbesiktningen.


En underleverantör är en aktör som inte själv har rätt att utföra installations- eller underhållsarbete i anslutning till brandlarmanläggningar eller släckanläggningar. En sådan aktör utför arbetet under tillsyn av den behöriga installationsaffär som har utsetts för arbetet i fråga och som finns införd i Tukes register samt på denna affärs ansvar.

 

Material