Rökventilationsanläggningar


Rökventilationsanläggningar omfattas av tillämpningsområdet av lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) och förordningen om byggprodukter. Deras överensstämmelse med kraven påvisas med en harmoniserad standard och CE-märkningen då det har publicerats en harmoniserad produktstandard som gäller produktgruppen. De senaste förteckningarna över harmoniserade EN-standarder som gäller rökventilationsanläggningar finns på webbplats hEN Helpdesk och hittas med avancerad sökning genom att som TC-grupp välja CEN/TC 191.

 

Under ledning av Finlands Standardiseringsförbund SFS har beretts nationella tillämpningsstandarder för följande rökkontrollstandarder i EN 12101-serien:

 

  • SFS 7023 Savusuluilta eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
  • SFS 7024 Savunpoistoluukuille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
  • SFS 7025 Savunpoistopuhaltimille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
  • SFS 7028 Savunhallintakanaville eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
  • SFS 7029 Savunhallintapelleille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
  • SFS 7037 Savunhallintajärjestelmän tehonlähteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

        

I standarderna definieras klassvis kraven för rökkontrollanordningarna i byggnader som ska tillämpas i Finland. Standarder kan köpas från SFS. 

 

Enligt 12 § i räddningslagen (379/2011) ska rökventilationsanläggningar hållas funktionsdugliga samt underhållas och inspekteras på behörigt sätt. För underhåll ansvaras med stöd av 12 § i räddningslagen av byggnadens ägare och innehavare. Installations- och serviceverksamheten för rökventilationsanläggningar är inte på samma sätt reglerad som vid brandlarmanläggningar och släckanläggningar.

 

Finlands Byggnadsingenjörsförbund RIL har utgivit en handledning (RIL 232-2012) om planering, installation och underhåll av rökventilation (på finska).