Överensstämmelse med kraven

 

I lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) bestäms om påvisandet av överensstämmelse enligt följande (6 §):

 

Den som släpper ut en anordning inom räddningsväsendet på marknaden eller överlåter en sådan anordning till någon skall försäkra sig om och tillförlitligt kunna bestyrka att anordningen uppfyller lagstadgade krav.


En anordning inom räddningsväsendet anses stämma överens med kraven, om tillverkaren har lämnat en behörig försäkran om överensstämmelse och märkt anordningen på behörigt sätt eller om ett bedömningsorgan har påvisat överensstämmelse i ett certifieringsförfarande.

 

Om en anordning inom räddningsväsendet omfattas av författningarna om CE-märkning, påvisas det genom CE-märkningen och de tillhörande skyldigheterna för tillverkaren att anordningen stämmer överens med författningarna.

 

Påvisande av överensstämmelse utifrån direktivet

I praktiken påvisas överensstämmelsen av anordningar på olika sätt beroende på vilket direktiv som tillämpas. Där flera direktiv räknas upp kan det bli fråga om samtliga eller endast vissa direktiv beroende på t.ex. produktens funktionssätt, energikälla eller placering.

 

EU:s byggproduktförordning som upphävde byggproduktdirektivet trädde delvis i kraft 20.4.2011. Enligt förordningen ska för alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard från 1.7.2013 utarbetas en prestandadeklaration (i stället för försäkran om överensstämmelse), (vid behov/på begäran) från ett anmält produktcertifieringsorgan skaffas ett intyg om kontinuiteten av produktens prestanda, och produkterna ska förses med CE-märkning.


Byggprodukter som är CE-märkta enligt byggproduktdirektivet före 1.7.2013 anses stämma överens med byggproduktförordningen, men försäkran om överensstämmelse som krävs i byggproduktdirektivet ska ersättas med en prestandadeklaration.


Närmare information om CE-märkning av byggprodukter finns här.

 

De gällande harmoniserade standarderna inom tillämpningsområdet av lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) finns på webbplatserna hEN Helpdesk och SFS.

 

Produkt/anläggning

EU-direktiv

Nationella krav

Anmärkningar

Handbrandsläckare

Direktivet om tryckbärande anordningar (97/23/EU)

Inrikesministeriets förordning (790/2001)  

Mobila brandsläckare

Direktivet om tryckbärande anordningar (97/23/EU)

   

Aerosolsläckare

Aerosoldirektivet (75/324/EEG)

 

Obligatorisk märkning: omvänd epsilon

Snabbrandposter

Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011

 

Från 1.7.2013 är CE-märkningen obligatorisk när produkten omfattas av en harmoniserad EN-standard.

Brandvarnare

EMC-direktivet
LVD-direktivet
R&TTE-direktivet


Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011
Direktivet om el- och elektronikavfall (WEEE)

Statsrådets förordning (291/2009


Inrikesministeriets förordning (239/2009)

 

Osvarnare

EMC-direktivet
LVD-direktivet
RoHS-direktivet

   SFS-EN 50291-1

Brandlarmanläggningar

EMC-direktivet
LVD-direktivet
ATEX-direktivet

Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011

Direktivet om el- och elektronikavfall (WEEE)
RoHS-direktivet

 

Från 1.7.2013 är CE-märkningen obligatorisk när produkten omfattas av en harmoniserad EN-standard.

Släckningsläggningar

EMC-direktivet
LVD-direktivet
ATEX-direktivet

Byggproduktförordningen
(EU) nr 305/2011

Direktivet om tryckbärande anordningar (97/23/EU)
RoHS-direktivet

 

Från 1.7.2013 är CE-märkningen obligatorisk när produkten omfattas av en harmoniserad EN-standard.

Skyltar och säkerhetsmärkning för utrymningsvägar

EMC-direktivet
LVD-direktivet
RoHS-direktivet

Inrikesministeriets förordning (805/2005)  

Anordningar och utrustning för skyddsrum

EMC-direktivet
LVD-direktivet
RoHS-direktivet

Statsrådets förordning (409/2011)

 

Eldstäder

Byggproduktförordningen(EU) nr 305/2011

 

Fabrikstillverkade eldstäder för fast installation i rökkanal, t.ex. öppna spisar,  kaminer och bastuugnar i vilka används fast bränsle.

Från 1.7.2013 är CE-märkningen obligatorisk när produkten omfattas av en harmoniserad EN-standard.

Rökventilationsprodukter

EMC-direktivet
LVD-direktivet
RoHS-direktivet

Byggproduktförordningen(EU) nr 305/2011

 

Från 1.7.2013 är CE-märkningen obligatorisk när produkten omfattas av en harmoniserad EN-standard.

Larm- och varningsanordningar

EMC-direktivet
LVD-direktivet
RoHS-direktivet

Byggproduktförordningen(EU) nr 305/2011

 

Byggproduktförordningen(EU) nr 305/2011, om som del av brandlarm-anläggning, annars EN 60849.

 

Påvisande av överensstämmelse med kraven för de produkter som inte omfattas av några direktiv eller harmoniserade produktstandarder, eller anordningar för vilkas överensstämmelse med kraven och påvisande av den inte har ställts upp detaljerade krav i författningar 

 

Det finns ett antal anordningar inom räddningsväsendet på vilka direktiven inte kan tillämpas. För vissa produkter finns inte heller gällande standarder. Också om dessa produkter skall utarbetas ett skriftligt intyg som påvisar överensstämmelsen och lämnas in till Tukes på begäran.

 

Om överensstämmelsen med kraven ska ges en försäkran som omfattar åtminstone följande:

 

 • beskrivning av produkten
 • märkning som identifierar produkten
 • namn och adress på tillverkaren och/eller importören och/eller marknadsföraren
 • testning och testresultat för produktens egenskaper
 • hänvisning till tillämpade standarder
 • tekniska specifikationer som använts
 • hur funktionssäkerheten har konstaterats
 • hur produktens kompatibilitet med tilläggsanordningar har säkerställts
 • begränsningar i användningen av produkten
 • information och anvisningar som behövs för installation, användning och underhåll
 • ansvarspersonens underteckning och namnförtydligande
 • undertecknarens ställning i företaget
 • företagets kontaktinformation.