Ljudsystem för utrymningslarm


Med anordningar inom räddningsväsendet avses bl.a. ”detektorer som varnar för fara för någon annan olycka samt anordningar som larmar och varnar” (lagen om anordningar inom räddningsväsendet 10/2007). Exempel på sådana är utrymningslarm- och säkerhetsutropssystem. Vanligen används om ovannämnda anordningar benämningen ljudutrymning eller ljudlarm.


Tukes övervakar endast de ljudsystem för utrymningslarm som installeras enligt kraven i författningar eller på anmodan av myndigheter. Vi övervakar alltså inte de anordningar som förläggs på eget initiativ. T.ex. utropssystem i skolor anses inte vara sådana ljudlarmsystem som avses i lagen om anordningar inom räddningsväsendet. En tv-apparat som i nödsituation sänder meddelanden anses inte heller som sådan anordning för utrymningslarm som avses i lagen.


Ljudsystem för utrymningslarm omfattas av tillämpningsområdet av förordningen om byggprodukter och deras överensstämmelse med kraven påvisas med en harmoniserad produktstandard SFS-EN 54-16 Paloilmoittimet. Äänihälytyksen hallinta- ja osoituslaitteet och SFS-EN 54-24 Paloilmoittimet. Kuulutusjärjestelmien komponentit. Kaiuttimet. Anordningarna som uppfyller kraven i dessa standarder ska förses med CE-märkning.


Ljudsystem för utrymningslarm behandlas också i standarden SFS-EN 60849 Äänijärjestelmät hätätilannekäyttöön. Utgångspunkten för standardserien EN 54 är att ljudsystemen för utrymningslarm är en del av ett brandlarmsystem. Detta krav ingår inte i EN 60849 även om standarden gör det möjligt att ansluta ljudsystemet till andra system.  

 

Om ljudsystem för utrymningslarm har år 2015 publicerats ST-anvisningen Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät som kan beställas från Sähkötieto Oy. Tukes deltog i arbetsgruppen för beredning av anvisningarna.