Anskaffning, användning och underhåll

 

Handbrandsläckare skaffas på myndigheternas föreläggande, när detta förutsätts i författningar eller på eget initiativ. Att använda en handbrandsläckare är inte svårt men tröskeln för att använda den kan vara hög om man inte har övat släckning med en sådan innan eldsvådan är framme. Handbrandsläckare säljs av förutom handbrandsläckaraffärer bl.a. järnaffärer, stormarknadernas järnvaruavdelningar och biltillbehörsaffärer. Ett flertal räddningsverk och räddningsförbund, organisationer samt utbildningsföretag anordnar säkerhetsutbildning där man kan öva sig att använda handbrandsläckare och annan förstahandssläckningsutrustning (primärsläckningsutrustning) under yrkesmässig handledning.

 

Handbrandsläckare ska granskas med minst ett års intervall om släckaren förvaras på ett ställe där den är utsatt för faktorer som påverkar dess funktionsskick, såsom fukt, vibration, temperaturväxlingar eller köld. Handbrandsläckare ska granskas med minst två års intervall om släckaren förvaras inomhus i torra utrymmen med jämn temperatur. Tidpunkten för den första granskningen fastställs enligt den tidpunkt då handbrandsläckaren har tillverkats. Behållaren kan vara tillverkad innan dess men det avgörande är tidpunkten för den första påfyllningen av behållaren. Om handbrandsläckarens tillverkningstidpunkt anges med ett års noggranhet antas att den har tillverkats i slutet av januari det året.

 

Enligt räddningslagen är det fastighetens innehavare som ska se till att de av myndigheterna föreskrivna släckningsanordningarna är funktionsdugliga och har underhållits och granskats på behörigt sätt.

 

Granskning och service av handbrandsläckare är verksamhet som regleras genom lag. Med granskning av handbrandsläckare avses åtgärder genom vilka man konstaterar att brandsläckaren är i funktionsdugligt skick och med service avses åtgärder för att försätta brandsläckaren i funktionsdugligt skick. I lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) och inrikesministeriets förordning om granskning och service av handbrandsläckare (917/2005) ställs det krav på handbrandsläckaraffärer och deras ansvarspersoner. Tukes förvaltar register över de handbrandsläckaraffärer som uppfyller kraven och har gjort den nödvändiga anmälan samt över de ansvariga personerna. Affärsregistret finns här. Anvisningar och blankett för affärsanmälan finns här.

 

Tukes övervakar att de handbrandsläckare som finns på marknaden i Finland stämmer överens med kraven. Tukes skaffar produkter på marknaden, låter testa dem och vidtar åtgärder om produkten inte uppfyller kraven. Produkter som strider mot kraven kan dras tillbaka från marknaden.