Fabrikstillverkade eldstäder


Med fabrikstillverkade eldstäder avses eldstäder som är avsedda att fast anslutas till rökkanal, t.ex. spisar och bastuugnar, och som är avsedda att uppvärmas med fast bränsle. Fabrikstillverkade eldstäder omfattas av tillämpningsområdet av förordningen om byggprodukter och deras överensstämmelse med kraven påvisas med en harmoniserad produktstandard och CE-märkningen. De senaste förteckningarna över harmoniserade EN-standarder som gäller fabrikstillverkade eldstäder finns på webbplats hEN Helpdesk och hittas med avancerad sökning genom att som TC-grupp välja CEN/TC 191.

 

Rökkanaler som ansluts till fabrikstillverkade eldstäder omfattas inte av tillämpningsområdet av lagen om anordningar inom räddningsväsendet. I Finlands Byggbestämmelsesamling E3 föreskrivs att lämpligheten av prefabricerade skorstenar och rökkanalprodukter för avsett bruksändamål påvisas med CE-märkning.

 

Mer information hittar du i vårt meddelande.