Installationsverksamhet

Lagen ställer särskilda krav på de affärer som installerar brandlarmanläggningar (lagen om anordningar inom räddningsväsendet 10/2007). Innan verksamheten inleds ska affärerna bland annat göra en anmälan till Tukes med tanke på övervakningen samt utse en ansvarig person som uppfyller behörighetskraven för skötseln av de uppgifter som hänför sig till brandlarmanläggningar.


Anvisningar som gör det lättare att göra upp en affärsanmälan och de nödvändiga blanketterna finns här.


Den installationsaffär som byggherren väljer för brandlarmanläggningen ansvarar för installationen av brandlarmanläggningen i byggobjektet. Också en annan affär kan delvis delta i installationen. Arbetet utförs dock alltid under den behöriga installationsaffärens tillsyn och på dess ansvar. Installationsaffärens ansvariga person ser till att de krav som ställs på byggandet av brandlarmanläggningen uppfylls på det sätt som har antecknats i installationsprotokollet och tillståndsvillkoren samt inköpsdokumenten.


Installationsaffären gör alltid upp ett installationsintyg över sitt arbete före ibruktagningsbesiktningen.


En underleverantör är en aktör som inte själv har behörighet att utföra installations- eller underhållsarbete i anslutning till brandlarmanläggningar eller släckanläggningar. En sådan aktör utför arbetet under tillsyn av den behöriga installationsaffär som har utsetts för arbetet i fråga och som finns införd i Tukes register samt på denna affärs ansvar.