Installationsaffärer, ansvariga personer och examina

Installationsaffärer

Installation och underhåll av brandlarmanläggningar är verksamhet som regleras genom lagar (lagen om anordningar inom räddningsväsendet 10/2007). Installations- och underhållsarbeten kan endast utföras av installationsaffärer som har konstaterats vara behöriga och som uppfyller kraven. En förteckning över de affärer som uppfyller kraven och som har gjort den nödvändiga anmälan samt de ansvariga personerna finns här (på finska).


Ansvariga personer

Författningarna innehåller behörighetskrav gällande de ansvariga personernas utbildning, examen och arbetserfarenhet. Noggrannare anvisningar om behörighetskraven och ansökan om behörighetsintyg finns här. Den person som installationsaffären utser till ansvarig person ska vara fast anställd inom den aktuella affären.


Examina

Examina i anknytning till brandlarmanläggningar arrangeras av Inspecta Oy. Inga behörighetskrav ställs på dem som deltar i examen. Tukes kan på separat ansökan bevilja de personer som har avlagt examen med godkänt resultat och som uppfyller de övriga behörighetskraven ett behörighetsintyg i anknytning till branschen.