Ibruktagande och besiktning av anläggningen

Innan brandlarmanläggningen tas i bruk ska en ibruktagningsbesiktning genomföras. Besiktningen kan endast utföras av de besiktningsorgan som Tukes har godkänt och som har konstaterats vara behöriga. En förteckning över de behöriga besiktningsorganen finns här (på finska).