Drift och underhåll

Fastighetens ägare eller innehavare ska se till att brandlarmanläggningarna är i funktionsdugligt skick samt ordna underhåll och besiktning av de komponenter som har använts i anläggningarna så att underhållsåtgärderna uppfyller de behörighetskrav som anges i 12 § i räddningslagen. Behörigheten uppfylls genom att man utser en person som ansvarar för underhållet av brandlarmanläggningen och genom att man utifrån anläggningsleverantörens underhållsanvisningar utarbetar ett underhållsprogram för anläggningen och även följer detta program vid användningen av anläggningen.


Besiktningsintervallet för de periodiska besiktningarna är i allmänhet tre år. Underhållsintervallet fastställs i till exempel leverantörens underhållsanvisningar.


Användningen av fastigheten ska dimensioneras med beaktande av egenskaperna hos den valda brandlarmanläggningen, så att brandlarmanläggningen kan användas på ett tillförlitligt och störningsfritt sätt.