Anläggningsval och installation

Den som inleder ett byggprojekt ska se till att den byggnad som planeras uppfyller de väsentliga tekniska kraven, inklusive bland annat brandsäkerhetskraven.


Den som inleder ett byggprojekt ska utse en huvudprojekterare för byggprojektet samt områdesspecifika projekterare med behörighet för arbetet i den omfattning som arbetet förutsätter. De krav som projekteraren ställer på de anläggningar som ska installeras bygger på uppgifterna i byggherrens uppdrag. Vid planeringen och dimensioneringen ska man beakta byggnadens användningsändamål och egenskaperna hos den anläggning som väljs, liksom även de krav som de övervakande myndigheterna ställer på byggandet av anläggningen. Projekteraren antecknar de krav som ställs på installationen av brandlarmanläggningarna och eventuella anläggningsval i det protokoll som utarbetas över installationen av brandlarmanläggningen och lämnar in detta till den regionala räddningsmyndighet som styr byggandet. Räddningsmyndigheten kan ställa ytterligare krav på den brandlarmanläggning som installeras.