Namnstämpel

 

Användningsrätten för ädelmetallproduktens namnstämpel beviljas av Tukes, som också driver ett register över namnstämplar som den beviljat.  Kunden ansöker skriftligt om användningsrätt till namnstämpeln och är också skyldig att meddela Tukes om väsentliga ändringar i anknytning till namnstämpeln och dess användning.  I högra kanten av sidan finns länkar till anvisningar för sökande av namnstämpel, ansökningsblanketten och ändringsblanketten samt namnstämpelregistret. 

 

Tidigare har det krävts en stämplingsexamen av stämplare av ädelmetallprodukter men nuförtiden finns inte kravet längre.  Stämpling av en ädelmetallprodukt kan utföras av vem som helst.  Stämplaren och företaget som säljer produkten måste emellertid känna till ädelmetallagen och -förordningen samt övrig lagstiftning beträffande handeln. 

 

Om man inte vill eller om det av någon anledning inte är möjligt att använda en namnstämpel i produkterna, är det möjligt att släppa ut produkterna på marknaden genom kontrollstämpling.  Kontrollstämpling får i Finland utföras för närvarande endast av kontrollorganet Labtium Oy.

 

 

Namnstämpeln specificerar importören, tillverkaren eller försäljaren av en ädelmetallprodukt.  Namnstämpeln kallas också ansvarsstämpel, eftersom den anger vilken instans som är ansvarig för produkten och dess överensstämmelse
med kraven.  Ädelmetallprodukter som saluförs i Finland ska vara försedda med en namnstämpel som införts i Tukes namnstämpelregister eller med en frivillig kontrollstämpel.  Numera kan endast stora bokstäver beviljas som namnstämpel. Namnstämplar som registrerats före år 2000 får dock fortfarande användas, så länge registreringen av dem bekräftas med föreskrivna intervaller. 

 

EU har inte harmoniserade förordningar för ädelmetallprodukter utan varje stat har en egen lagstiftning för dem och de avviker till en del mycket från varandra.  Det räcker alltså inte att namnstämpeln registrerats i någon EU-stat, utan den måste vara registrerad i Finland. 

 

Användningsrätt till namnstämpel kan inte beviljas en privatperson utan endast ett företag som är verksamt.  Privatpersoner, såsom också företag, som inte kan eller vill ansöka om egen namnstämpel, kan i stället för namnstämpel låta produkterna kontrolleras hos ett kontrollorgan.  Kontrollorganet intygar produkten genom en kontrollstämpel när ädelmetallprodukten har konstaterats uppfylla kraven.