Bestämmelser som gäller ädelmetallprodukter, klockor och oädla smycken

 

Ädelmetallprodukter omfattas också av andra bestämmelser än de som gäller ädelmetallprodukter.  Kemikalielagen och REACH-förordningen ställer krav på klockor och smycken.

 

REACH-förordningens bilaga XVII begränsar tillverkning, utsläppning på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, legeringar och föremål.  Den här förordningen grundar sig på en princip enligt vilken tillverkare, importörer och nedströmsanvändare ska säkerställa att de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder sådana ämnen som inte skadligt påverkar människornas hälsa eller miljön.  Förordingens bestämmelser grundar sig på försiktighetsprincipen. Från Kemikaalineuvonta (kemikalierådgivningen) hittar du mycket tilläggsinformation i ämnet.

 

En batteridriven klocka är också en el- och elektronikprodukt som omfattas av kraven i RoHS-direktivet. Tilläggsinformation om RoHS-direktivet hittar du på Tukes sidor i punkten El och hissar. Både anordningar och batterier omfattas av producentansvar, vilket betyder att produkternas tillverkare och importörer är skyldiga att sköta avfallshanteringen på egen bekostnad.  Tilläggsinformation och anvisningar i samband med producentansvar får du från Birkalands NTM-central

 

Konsumentskyddslagen tillämpas på sådana produkter och tjänster för konsumenter vilkas säkerhet inte regleras separat i annan lagstiftning. Tilläggsinformation hittar du på Tukes sidor i punkten Konsumentsäkerhet. Förteckningen över produktkraven som presenterats här är inte fullständig utan endast avsedd som exempel.