• Textstorlek aaa

Tukes-anvisning 15/2016 Anvisning för testning av stationära och semimobila sprutor

20.3.2017

 

Anvisning i pdf-format (34 s., 1,73Mt)

Inledning

Utrustning för spridning av växtskyddsmedel som är i professionell användning ska testas med jämna mellanrum. Testningar ska göras med högst fem års intervall fram till år 2020 och därefter med högst tre års intervall. Syftet med testningarna är att göra spridningen av växtskyddsmedel så säker som möjlig, både för sprutföraren och för miljön. Testkravet grundar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (2009/128/EG)[1] Direktivet verkställdes i Finland genom lagen om växtskyddsmedel (1563/2011)[2]. Enligt lagen ska Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) se till att det ordnas testning av utrustning för spridning av växtskyddsmedel.

 

Avvikelser har beviljats för tidsplanerna för testning och en del av spridningsutrustningen har befriats från testning med jord- och skogsbruksministeriets förordning 4/2016 (TABELL 1.). Det är inte möjligt att ge avvikande tidsplaner för testning för spridningsutrustning vars bom är bredare än 3 meter eller vilka monterats på ett tåg eller ett luftfartyg.

 

 

TABELL 1. Tidsplan för testning, grupper.

 

Tidsplan för testning, grupp 1. Testning senast 26.11.2016. Därefter är testningsintervallet fem år fram till slutet av år 2020. Därefter är testintervallet tre år.

 

Typer av utrustning för spridning av växtskyddsmedel

A

Spridningsutrustning med horisontell sprutbom, inbegripet växtskyddssprutor och radsprutor som monterats på såningsmaskiner och vars bom är över tre meter

B

Spridningsutrustning för besprutning av buskar och träd

C

Stationär och semimobil spridningsutrustning där sprutans tank är ≥ 25 l eller arbetstrycket är ≥ 15 bar eller bommen är över tre meter bred

D

Spridningsutrustning som är över eller under tre meter och som monterats på skördetröskor

E

Spridningsutrustning som monterats på tåg

F

Spridningsutrustning som monterats på luftfartyg

G

Annan utrustning

För ny spridningsutrustning som hör till spridningsutrustning av typ A–H, ska den första testningen utföras inom fem år från det att spridningsutrustningen skaffats.

 

Tidsplan för testning, grupp 2. Testning första gången före 26.11.2026. Därefter är testningsintervallet 10 år.

Typer av utrustning för spridning av växtskyddsmedel

H

Spridningsutrustning med horisontell sprutbom, inbegripet radsprutor vars bom är högst tre meter bred. Växtskyddssprutor som monterats på såningsmaskiner.

I

Stationär och semimobil spridningsutrustning där sprutans tank är ≥ 25 l eller arbetstrycket är ≥ 15 bar eller bommen är över tre meter bred

J

Dimsprutor avsedda för lokal användning och varmdimningsaggregat (varmdimnings- och kalldimningssprutor), exklusive handhållen och handdriven utrustning

K

Industriella betningsaggregat för utsäde

L

Industriella betningsaggregat för utsäde.

M

Avstrykare, exklusive handhållna enheter och avstrykare av typen ryggburna sprutor

För ny spridningsutrustning som hör till spridningsutrustning av typ I–M och som skaffasefter den 26 november 2026, ska den första testningen utföras inom tio år från det att spridningsutrustningen skaffats.

 


Spridningsutrustning som inte behöver testas: 

Typer av utrustning för spridning av växtskyddsmedel

N

Handhållen spridningsutrustning och ryggburna sprutor

S

Betningsaggregat som monterats på spannmålsskruvar

P

Potatisbetningsaggregat i lager eller sättningsmaskiner, exklusive potatisbetningsaggregat av typen bomsprutor

R

Spridningsutrustning som används för att sprida bekämpningsmedel mot rotröta eller motsvarande bekämpningsmedel i skog

 

 

 

Denna anvisning har beretts som ett samarbete mellan Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och testare av utrustning för spridning av växtskyddsmedel vilka auktoriserats av Tukes. I beredningen av anvisningen har existerande standarder för kontroll av sprutor använts som förebild (SFS-EN ISO 16122 delarna 1–2).

 

Lagstiftning i anslutning till anvisningen samt denna anvisning finns på Tukes Internet-sidor www.tukes.fi/spridningsutrustning.[1]  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32009L0128

 

Länken till anvisning (pdf, 34 sidor) finns i början av sidan.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.