• Textstorlek aaa

Tukes-anvisning 11/2015 Bevakning av tryckbärande anordningar

13.11.2015

 

Anvisning i pdf-format (7 s., 270 kb)

 

1 INLEDNING  

 
I denna anvisning behandlas det förfarande för ersättande av periodiska besiktningar av tryckbärande anordningar med bevakning av tryckbärande anordningar som avses i 18 § i handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningars säkerhet. 

 
Syftet med bestämmelsen är att en ägare eller innehavare till en tryckbärande anordning avtalar med ett godkänt organ om ett bevakningsförfarande som säkerställer den tryckbärande anordningens säkerhet. Samtidigt görs förfarandena i anslutning till besiktningarna enklare, medan vissa besiktningar avvecklas helt.  Med bevakning ersätts besiktningar som av strukturella anledningar inte är skäligen möjliga.


Anvisningen är avsedd för verksamhetsutövare och godkända organ samt för Säkerhets- och kemikalieverket Tukes eget bruk. Syftet med anvisningen är att göra förfarandet i enlighet med bestämmelsen klarare, enklare och enhetligare. 

 
I denna anvisning är text med helfet och kursiv typsnitt direkta lån från bestämmelsen, medan de efterföljande texterna är Tukes anvisningar om tillämpning av den aktuella punkten i bestämmelsen. 

 

 

2 BEHÖRIGHET ATT UTFÄRDA ANVISNINGEN OCH ANVISNINGENS GILTIGHET 

 

Anvisningen utfärdas med stöd av 25 § i lagen om tryckbärande anordningar (869/1999). Anvisningen gäller tills vidare, dock högst fram till 3.12.2020. 

 

3  ERSÄTTNING AV PERIODISKA BESIKTNINGAR MED BEVAKNING 

 

Periodiska besiktningar kan helt eller delvis ersättas med bevakning av den tryckbärande anordningen, om vilken ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen som skall registreras har kommit överens med ett godkänt organ, om det genom bevakningen kan säkerställas att den tryckbärande anordningen är säker. 

 

Genom bevakning kan man ersätta invändiga besiktningar och tryckprov av tryckbärande anordningar. Bevakning av tryckbärande anordningar kan tillämpas på följande tryckbärande anordningar:

  • tryckbärande anordningar som skyddats invändigt med murning eller massabeläggning
  • tryckbärande anordningar i kylanläggningar
  • tryckbärande anordningar som på grund av strukturella element i den tryckbärande anordningen inte kan skäligen besiktas.  Sådana är exempelvis rörsystem och vakuumisolerade behållare. I denna grupp ingår även tryckbärande anordningar vilkas invändiga delar förhindrar besiktning och som man skäligen inte kan nedmontera. 

 4  BEVAKNING 

 

Över bevakningen skall en skriftlig plan göras upp. Ägaren eller innehavaren skall meddela tillsynsmyndigheten om den överenskomna bevakningen samt registernumren på de tryckbärande anordningar som omfattas av bevakningen. 

 
Ägaren eller innehavaren till en tryckbärande anordning uppgör en bevakningsplan. Ett godkänt organ kontrollerar att de åtgärder som vidtas utifrån bevakningsplanen säkerställer att det inte finns sådana fel eller egenskaper i den tryckbärande anordningen eller dess utrustning som äventyrar säkerheten när den tryckbärande anordningen används.

 

Om bevakningen ska ingås ett skriftligt avtal. Av avtalet ska följande information framgå: registernumren på de tryckbärande anordningar som omfattas av bevakningen,  de besiktningar som helt eller delvis ersätts genom bevakning, en redogörelse för hur ägaren eller innehavaren sörjer för bevakningen samt när bevakningsförfarandet införs. Av avtalet ska framgå principerna för hur planen uppdateras och utvecklas samt vilka åtgärder som vidtas om avvikelser observeras. 

 

Bevakningsplanen är en teknisk bilaga som innehåller information om de åtgärder med vilka besiktningarna ersätts, om tidtabellen för utförda och kommande besiktningar, om de dokument som besiktningarna ger upphov till, om de åtgärder genom vilka det är möjligt att upptäcka om de överenskomna besiktningarna inte är tillräckliga samt om de åtgärder som vidtas om detta är fallet.

 

Det är inte möjligt att ersätta den första periodiska besiktningen, driftsbesiktningen eller ändringsbesiktningen med detta förfarande.

 

Ett godkänt organ konstaterar vid driftsbesiktningen av en tryckbärande anordning att man skött om den tryckbärande anordningens driftssäkerhet i enlighet med den avtalade planen.  Dokument över bevakningen ska visas upp för tillsynsmyndigheten på begäran.

  
Driftsbesiktningen kan också utföras av ett annat godkänt organ än det godkända organ som granskat bevakningsplanen. 

 

De tryckbärande anordningarnas ägare eller innehavare ansvarar för att genomföra bevakningsplanen och förvara de dokument som uppstår i anslutning till bevakningen. 

 

5  ANMÄLAN OM BEVAKNING TILL SÄKERHETS- OCH KEMIKALIEVERKET

 

Ägaren eller innehavaren skall meddela tillsynsmyndigheten om den överenskomna bevakningen samt registernumren på de tryckbärande anordningar som omfattas av bevakningen.

 

Den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare lämnar en skriftlig anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket om bevakningen och om att ett godkänt organ konstaterat att planen gjorts upp i enlighet med bestämmelserna. Till anmälan ska bifogas den kontrollerade bevakningsplanen som daterats och undertecknats samt det daterade och undertecknade avtalet mellan den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare och det godkända organet.

 

Ingen anmälan behöver dock lämnas till Tukes om bevakning som ersätter invändiga besiktningar av ett rörsystem i anslutning till den tryckbärande anordningen (953/1999: 14 §). 

 
Tukes skickar ett skriftligt svar på anmälan. I svaret delges Tukes ställningstagande till bevakningsplanen.  

 
Ägaren eller innehavaren behöver inte invänta Tukes svar utan får handla i enlighet med uppföljningsplanen genast när det godkända organet har konstaterat att planen gjorts upp i enlighet med bestämmelserna. 

 
Om tryckbärande anordningar som omfattas av bevakning lagras, nedskrotas, exporteras utomlands eller säljs, ska detta anmälas till Tukes.  Om en tryckbärande anordning säljs till en ny kund, ska denna kund teckna ett nytt bevakningsavtal och göra upp en ny bevakningsplan med ett godkänt organ.

 

6  ÅTERGÅENDE TILL PERIODISKA BESIKTNINGAR

 

Om ägaren, innehavaren, det godkända organet eller tillsynsmyndigheten anser att den säkerhet som krävs inte uppnås genom bevakning av den tryckbärande anordningen, skall man återgå till periodiska besiktningar. 

 
Om ägaren eller innehavaren anser att den säkerhet som krävs inte uppnås genom bevakning är det enkelt att återgå till periodiska besiktningar.  Ägaren eller innehavaren meddelar Tukes skriftligen om att ägaren eller innehavaren återgår till normala periodiska besiktningar. Tukes ger ett förordnande om tidtabellen för återgåendet till periodiska besiktningar. 

 
Om det godkända organet i anslutning till driftsbesiktning eller i något annat sammanhang konstaterar att bevakning inte räcker till för att säkerheten ska kunna garanteras, ska man återgå till normala periodiska besiktningar. Det godkända organet ska skicka ett meddelande om saken till Tukes, till exempel i form av en protokollsanteckning eller någon annan motsvarande handling. I anmälningen ska beslutet i fråga ges en motivering som bygger på bestämmelserna om tryckbärande anordningar. Tukes ger ett förordnande om tidtabellen för återgåendet till periodiska besiktningar. 

 
Om Tukes utifrån de uppgifter som det erhåller i anslutning till sin tillsynsverksamhet anser att säkerheten av en tryckbärande anordning äventyrats, skickar Tukes en skriftlig anmälan om återgående till periodiska besiktningar till den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare samt till det godkända organ som granskat bevakningsprogrammet. Dessutom ger Tukes ett förordnande om tidtabellen för återgåendet till periodiska besiktningar. 
 

 

 
 
Generaldirektör                                                      Kimmo Peltonen 
 

Direktör                                                                      Päivi Rantakoski
 
 

Denna anvisning kan skrivas ut på Tukes webbplats.

 

Lagstiftning som anknyter till anvisningen finns här.  

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.