• Textstorlek aaa

Tukes-anvisning 6/2015 Uppgifter som ska lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster

30.6.2015

 

Anvisning i pdf-format (pdf, 914 kb, 29 s.)

Inledning

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har sammanställt denna anvisning gällande uppgifter som ska lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster. Denna anvisning baserar sig på Konsumentverkets tidigare anvisning gällande uppgifter som ska lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster (10/2006). Denna anvisning ersätter den tidigare anvisningen.

 

I anvisningen ges information om den konsumentsäkerhetslagstiftning som är central i sammanhanget, nämligen konsumentsäkerhetslagen (920/2011, härefter KoSäL) samt statsrådets förordning om uppgifter som ska lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster (613/2004, härefter förordningen om uppgifter som ska lämnas). Förordningen om uppgifter som ska lämnas har utfärdats med stöd av lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004) som föregick KoSäL och lämnats i kraft i den nuvarande KoSäL:s 55 §. Bestämmelsernas terminologi avviker till vissa delar från varandra. Dessutom används delvis andra termer i EU:s produktreglering jämfört med den nationella konsumentsäkerhetslagstiftningen.

 

KoSäL stadgar skyldigheten att ge konsumenten alla uppgifter som behövs med tanke på säkerheten. Förordningen om uppgifter som ska lämnas specificerar skyldigheten att lämna uppgifter i enlighet med KoSäL. Uppgifter som behövs med tanke på säkerheten är de uppgifter om konsumtionsvaran och konsumenttjänsten som konsumenten behöver för att undvika fara för hälsa eller egendom.

 

Detta är en allmän anvisning huvudsakligen gällande tillämpandet av förordningen om uppgifter som ska lämnas. I anvisningen beskrivs innehållet i konsumentsäkerhetslagstiftningen, tillsynspraxisen samt erfarenheter som erhållits genom marknadskontroll och riskbedömning. I denna anvisning behandlas inte de krav på lämnande av uppgifter om konsumtionsvaror och konsumenttjänster som stadgas i speciallagstiftning eller i konsumentskyddslagen (78/1978). Verksamhetsutövaren ska ta reda på dessa på egen hand.

 

Enligt KoSäL får en konsumtionsvara eller konsumenttjänst inte medföra fara för hälsa eller egendom. Vid utvärdering av farligheten för en vara eller tjänst kan man fästa uppmärksamhet bland annat vid tillsynsmyndigheternas anvisningar och rekommendationer (KoSäL 11 § 2 mom.). Både de myndigheter som övervakar konsumentsäkerhetslagen och verksamhetsutövarna kan utnyttja denna anvisning då man bedömer huruvida de uppgifter som lämnats överensstämmer med kraven. Även andra myndigheter och instanser kan använda anvisningen i tillämpliga delar.

 

Anvisningen innehåller direkta citat ur förpliktande lagstiftning. Direkta citat ur lagtexten anges med kursiv stil. En myndighetsanvisning är inte till sin juridiska natur bindande såsom lagstiftningen. Den återspeglar Tukes uppfattning om på vilket sätt konsumentsäkerhetslagstiftningens krav kan uppfyllas. De synpunkter som framförs i anvisningen förser verksamhetsutövaren med exempel och alternativ för säker verksamhet. Verksamhetsutövaren kan uppfylla lagstiftningens krav även på andra sätt.

 

Verksamhetsutövare ska från fall till fall överväga hur anvisningen lämpar sig i konkreta situationer i deras eget arbete. Enligt konsumentsäkerhetslagstiftningen ansvarar verksamhetsutövaren alltid för att de varor och tjänster man tillhandahåller är säkra och uppfyller kraven.

 

Att lämna uppgifter till konsumenten är en del av varans och tjänstens säkerhet. Säkerheten medför också en större kundnöjdhet.

 

Närmare upplysningar

 

Denna anvisning kan skrivas ut på Tukes webbplats www.tukes.fi. Lagstiftning som hänför sig till anvisningen finns på adressen www.tukes.fi.

 

 

Generaldirektör                       Kimmo Peltonen

 

Direktör                                    Tuiri Kerttula

 

Länkan på anvisning (pdf-version, 29 sidor) är i början av sidan.

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.