• Textstorlek aaa

Tukes-anvisning 4/2015 Främjande av säkerheten i karting

19.3.2015

 

Anvisning i pdf-format (654 kb) 

Inledning

 

Säkerhets- och kemikalieverket (nedan Tukes) har sammanställt denna anvisning för främjande av säkerheten i karting. I anvisningen förmedlas information om den centrala lagstiftningen om konsumenttjänster som till exempel konsumentsäkerhetslagen (920/2011, nedan KoSäL), statsrådets förordning om säkerhetsdokument för vissa konsumenttjänster (1110/2011, nedan  förordningen om säkerhetsdokument) samt statsrådets förordning om konsumtionsvaror och uppgifter om konsumenttjänster (613/2004, nedan förordningen om uppgifter som ska lämnas. Anvisningen baserar sig på Konsumentverkets anvisningar 3/2003 för främjande av säkerheten i karting. Denna anvisning ersätter ovan nämnda tidigare anvisningar.

 

Enligt KoSäL som trädde i kraft från början av år 2012 får en konsumenttjänst inte medföra någon fara. Enligt 11 § i lagen kan man vid bedömningen av en konsumenttjänsts farlighet fästa avseende vid bland annat tillsynsmyndigheternas anvisningar och rekommendationer. Tillsynsmyndigheten kan använda denna anvisning som stöd i utvärderingen av hur kartingverksamheten överensstämmer med kraven.

 

Syftet med anvisningen är att höja säkerheten i karting och skärpa den tillsyn av säkerheten som avses i KoSäL samt förebygga missöden och olycksfall. Anvisningen riktar sig i synnerhet till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter som avses i KoSäL. Även andra specialmyndigheter och instanser kan använda anvisningen som stöd i sitt arbete.

 

Anvisningen innehåller direkta citat ur förpliktande lagstiftning. Direkta citat ur lagtexten anges med kursiv stil. En myndighetsanvisning är inte till sin juridiska natur bindande såsom lagstiftningen. Den återspeglar Tukes uppfattning om på vilket sätt konsumentsäkerhetslagstiftningens krav kan uppfyllas. De synpunkter som framförs i anvisningen förser verksamhetsutövaren med exempel och alternativ för säker drift Verksamhetsutövaren kan uppfylla lagstiftningens krav även på andra sätt.

 

Närmare upplysningar

 

Verksamhetsutövare ska från fall till fall överväga hur anvisningen lämpar sig i konkreta situationer i deras eget arbete. Enligt konsumentsäkerhetslagstiftningen är det alltid verksamhetsutövaren som svarar för verksamhetens säkerhet. Ansvaret för att verksamheten överensstämmer med kraven bärs därmed av verksamhetsutövaren.

 

Säkerheten i karting är en del av tjänstens kvalitet. Säkerheten medför också en större kundnöjdhet.

 

Denna anvisning kan skrivas ut på Tukes webbplats www.tukes.fi. Lagstiftning som hänför sig till anvisningen finns att tillgå på www.tukes.fi.

 

 

 

Generaldirektör                                                      Kimmo Peltonen

 

 

Direktör                                                                   Tuiri Kerttula

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.