• Textstorlek aaa

Tukes-anvisning 2/2015 Främjande av säkerheten i programtjänster

2.6.2015

 

Anvisning i pdf-format (790 kb)

 

Inledning

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har sammanställt denna anvisning i syfte att främja säkerheten i programtjänster. Anvisningen innehåller information om den centrala lagstiftningen om konsumenttjänster, till exempel konsumentsäkerhetslagen (920/2011, nedan KoSäL), statsrådets förordning om säkerhetsdokument för vissa konsumenttjänster (1110/2011, nedan förordningen om säkerhetsdokument), samt statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster (613/2004, nedan förordningen om uppgiftslämnande). Anvisningen grundar sig på Konsumentverkets anvisningar 9/2003 om främjande av säkerheten hos programtjänster. Denna anvisning ersätter dessa tidigare anvisningar.

 

Enligt KoSäL som trädde i kraft 2012 får en konsumenttjänst inte orsaka fara. Enligt 11 § kan man vid bedömningen av en konsumenttjänsts farlighet fästa avseende vid bland annat tillsynsmyndigheternas anvisningar och rekommendationer. Tillsynsmyndigheten kan tillämpa denna anvisning som stöd för att utvärdera huruvida programtjänsterna uppfyller kraven.

 

Syfte med anvisningen är att förbättra programtjänsternas säkerhet och effektivisera säkerhetstillsynen som avses i KoSäL samt förebygga olyckor och olycksfall. Anvisningen är avsedd i synnerhet för verksamhetsutövaren och de tillsynsmyndigheter som avses i KoSäL. Även andra specialmyndigheter kan använda anvisningen som stöd.

 

Anvisningen innehåller direkta citat ur den förpliktande lagstiftningen. De direkta citaten ur lagstiftningen står i kursiv stil. Juridiskt sett är myndighetsanvisningen inte bindande såsom lagstiftningen. I anvisningen återges Tukes uppfattning om hur kraven i konsumentsäkerhetslagstiftningen kan uppfyllas. De aspekter som läggs fram i anvisningen ger verksamhetsutövaren exempel och alternativ då det gäller säker verksamhet. Verksamhetsutövaren kan även uppfylla de legislativa kraven på något annat sätt.

 

Närmare upplysningar

 

Verksamhetsutövaren ska från fall till fall överväga hur anvisningen kan tillämpas i verksamheten. Enligt konsumentsäkerhetslagstiftningen svarar en verksamhetsutövare alltid för säkerheten i sin verksamhet. En verksamhetsutövare svarar således för att verksamheten uppfyller kraven.

 

Säkerheten i programtjänsterna är en del av tjänstens kvalitet. Säkerheten bidrar också till att kundnöjdheten ökar.

 

Denna anvisning kan skrivas ut på Tukes webbplats www.tukes.fi. Anknytande lagstiftning finns på adressen www.tukes.fi.

 

 

                                                         

 Generaldirektör                                                      Kimmo Peltonen

 

 Direktör                                                                      Tuiri Kerttula 

 

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.