• Textstorlek aaa

Tukes-anvisning 1/2015 Främjande av säkerheten i simhallar och badanläggningar

1.6.2015

 

Inledning

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har sammanställt föreliggande anvisning för främjande av säkerheten i simhallar och badanläggningar samt motsvarande serviceinrättningar. I anvisningen förmedlas information om den centrala lagstiftningen om konsumenttjänster som till exempel konsumentsäkerhetslagen (920/2011, nedan KoSäL), statsrådets förordning om säkerhetsdokument för vissa konsumenttjänster (1110/2011, nedan förordningen om säkerhetsdokument) samt statsrådets förordning om konsumtionsvaror och uppgifter om konsumenttjänster (613/2004, nedan förordningen om uppgifter som ska lämnas. Anvisningen baserar sig på Konsumentverkets anvisningar 4/2002 för främjande av säkerheten i simhallar och badanläggningar. Denna anvisning ersätter ovan nämnda tidigare anvisningar.

 

Enligt KoSäL som trädde i kraft från början av 2012 får en konsumenttjänst inte medföra någon fara. Enligt 11 § i lagen kan man vid bedömningen av en konsumenttjänsts farlighet fästa avseende vid bland annat tillsynsmyndigheternas anvisningar och rekommendationer. Tillsynsmyndigheten kan använda denna anvisning som stöd i utvärderingen av simhallars och badanläggningars överensstämmelser med kraven.

 

Syftet med anvisningen är att höja säkerheten i simhallar och badanläggningar och skärpa den tillsyn av säkerheten som avses i KoSäL samt förebygga missöden och olycksfall. Anvisningen riktar sig i synnerhet till verksamhetsutövare och sådana tillsynsmyndigheter som avses i KoSäL. Även andra specialmyndigheter och instanser kan använda anvisningen som stöd i sitt arbete.

 

Verksamhetsutövare ska från fall till fall överväga hur anvisningen lämpar sig i konkreta situationer i deras eget arbete. Enligt konsumentsäkerhetslagstiftningen är det alltid verksamhetsutövaren som svarar för verksamhetens säkerhet. Verksamhetsutövaren svarar således för att  verksamheten överensstämmer med kraven.

 

Säkerheten i simhallar och badanläggningar är en del av servicens kvalitet. Säkerheten medför också en större kundnöjdhet.

 

Närmare upplysningar

 

Anvisningen innehåller direkta citat ur förpliktande lagstiftning. Direkta citat ur lagtexten anges med kursiv stil. En myndighetsanvisning är inte till sin juridiska natur bindande såsom lagstiftningen. Den återspeglar Tukes uppfattning om på vilket sätt konsumentsäkerhetslagstiftningens krav kan uppfyllas. De synpunkter som framförs i anvisningen förser verksamhetsutövaren med exempel och alternativ för säker drift. Verksamhetsutövaren kan uppfylla lagstiftningens krav även på andra sätt.

 

Denna anvisning kan skrivas ut på Tukes webbplats www.tukes.fi. Lagstiftning som hänför sig till anvisningen finns på adressen www.tukes.fi.

  

 

Generaldirektör                                                      Kimmo Peltonen

 

  

Direktör                                                                      Tuiri Kerttula

 

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.