• Textstorlek aaa

Tukes-anvisning 9/2015 Säkerhetsrapport

2.9.2015

 

Anvisning i pdf-format (23 s.,  480 kb) 

 

1 Inledning

Enligt statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015) ska verksamhetsutövaren utarbeta en säkerhetsrapport och inlämna den till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), om de mängder farliga kemikalier som definieras i förordningen i produktionsanläggningen överskrids.

 

I säkerhetsrapporten visar verksamhetsutövaren att verksamhetsutövaren

  • har tagit i bruk säkerhetsprinciper för förebyggande av storolyckor och andra olyckshändelser samt ett säkerhetsledningssystem för att genomföra säkerhetsprinciperna,
  • är medveten om de risker för storolycka som hör till verksamheten i fråga och har vidtagit nödvändiga åtgärder för att undvika olyckor och begränsa deras effekter,
  • har tagit i beaktande en tillräcklig säkerhets- och pålitlighetsnivå vid planeringen, byggandet, driften och underhållet och
  • har uppgjort en intern räddningsplan samt gett uppgifter för planering av extern räddningsplan och för planering av användningen av marken som omger produktionsanläggningen.

 

Säkerhetsrapporten omfattas av bestämmelserna i Europeiska unionens direktiv om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (2012/18/EU, Seveso III-direktivet). Förpliktelsen gäller även explosiva varor.

 

2 Anvisningens bindande verkan och giltighet

 

I denna anvisning presenteras föreskrifterna om säkerhetsrapporten. Dessutom innehåller anvisningen Tukes instruktioner som kompletterar de krav som ställs i förordningen (685/2015) samt de krav som ställs på säkerhetsrapporten i bestämmelserna om explosiva varor. Också andra lösningar än de som presenteras i denna anvisning kan vara godtagbara.

 

Denna anvisning gäller tills vidare.

 

Anvisningen ersätter Tukes-anvisningen K10-2014 daterad 1.10.2014.                      

 

3 Ytterligare uppgifter

 

De väsentliga förändringarna i jämförelse med Tukes-anvisningen K10-2014 är att förordningen (685/2015) beaktas.

 

Mer information om denna anvisning lämnas av Tukes, tfn 029 5052 000.


Denna anvisning kan skrivas ut på Tukes webbplats www.tukes.fi. Lagstiftning som anknyter till anvisningen finns på adressen www.tukes.fi.

 

 

Generaldirektör                                          Kimmo Peltonen

 

Direktör                                                          Päivi Rantakoski

 

BILAGA : Säkerhetsrapport


OBS! Länkan till pdf-format (23 sidor) finns i början av sidan.

  

 

 

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.