• Textstorlek aaa

Tukes-anvisning 20/2018 Standarder om elanläggningars säkerhet och om säkerheten vid elarbeten (S10 2018)

31.1.2018

Anvisning i pdf-format (645 kb, 7 s.)

 

1  Inledning

De väsentliga säkerhetskraven för elanläggningars strukturella säkerhet och säkerheten vid elarbeten föreskrivs i 31 och 82 § i elsäkerhetslagen (1135/2016). Dessa krav anses bli upp­fyllda om man tillämpar vissa säkerhetsstandarder eller motsvarande publikationer. Enligt lagens 33 och 84 § har elsäkerhetsmyndigheten, dvs. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) till uppgift att ge ut förteckningen över sådana standarder och publikationer.

 

Genom denna Tukes-anvisning fastställer Tukes standardförteckningarna nedan i 2 och 3 punkten.

 

2  Elanläggningars säkerhet

Följande standarder motsvarar de väsentliga säkerhetskrav som framställs i statsrådets förordning om elanläggningar (1434/2016):

 

 • Standardserien SFS 6000 (2017) Lågspänningselinstallationer vars enskilda standarder uppges i bilaga till denna anvisning.
 • SFS 6001 (2015) Högspänningselinstallationer

 • SFS-EN 60079-14 (2015) + AC (2016) Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 14: Sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen [ersätter standarden SFS-EN 60079-14 (2009)]
 • SFS-käsikirja 604-2 (2017) Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 2:  Sähköasennukset, tarkastus ja huolto, Luku 3: Räjähdetilat
 • SFS‑EN 50107-1 (2003) Valomainokset ja valopurkausputkien asennukset yli 1 kV mutta alle 10 kV tyhjäkäynti­jännitteellä. Osa 1: Yleiset vaatimukset
 • SFS-EN 50191 (2011) Sähköisten testauslaitteistojen asennus ja käyttö
 • SFS-EN 50272-2 (2001) Akkujen ja akkuasennusten turvallisuus­vaatimukset. Osa 2: Paikallisakut

 • SFS-EN 50119 (2010) + A1 (2013) Railway applications. Fixed installations. Electric traction overhead contact lines
 • SFS-EN 50122-1 (2011) + A1 (2011) Railway applications. Fixed installations. Electrical safety, earthing and bonding.  Part 1: Protective provisions against electric shock
 • SFS-EN 50122-2 (2011) Railway applications. Fixed installations. Electrical safety, earthing and the return circuit. Part 2: Provisions against the effects of stray currents caused by d.c. traction systems
 • SFS-EN 50124-1 (2001) + A1 (2004) + A2 (2005) Railway applications. Insulation coordination. Part 1: Basic requirements. Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment

 • SFS-EN 50341-1 (2014) + SFS-EN 50341-2-7 (2015) Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kV jännitteillä. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Yhteiset määrittelyt. Osa 2–7 Suomen kansalliset velvoittavat määrittelyt (standarderna tillämpas också för högst 1 kV luftledningar enligt tillämpningsområdet för del 2–7)


 

Tidigare upplagor av standarderna i förteckningen
 


När standardens upplaga ändras eller en ny standard ersätter en tidigare, iakttas de följande kraven i 33 § i elsäkerhetslagen (1135/2016):


"Om en standard eller dess upplaga byts ut, uppdaterar elsäkerhets­myndigheten förteckningen över standarder. En elanläggning som vid tidpunkten för uppdatering av förteckningen är under uppbyggnad får färdigställas och tas i bruk enligt den föregående standarden inom tre år från uppdateringen."


I detaljmotiveringen till elsäkerhetslagen (RP 116/2016 rd) finns följande kompletterande förklaring om ärendet:

 

”Som under byggnad varande elanläggning betraktas ett fall där det konkreta byggarbetet redan har inletts, eller när konkreta åtgärder utgående från elschemat redan har vidtagits, t.ex. att anbudsofferter redan har begärts. Däremot betraktas enbart existensen av ett elschema inte som sådant fall, eftersom scheman kan vara mycket gamla och uppgjorda för säkerhets skull med tanke på varierande nivåer.”


3  Säkerheten vid elarbeten

Följande standarder motsvarar de väsentliga säkerhetskrav för säkerheten vid elarbeten som framställs i statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten (1435/2016):

 

 • SFS 6002 (2015) Säkerhet vid elarbeten

 

Tidigare upplaga av standarden i förteckningen


Elsäkerhetslagen (1135/2016) innehåller inga övergångsbestämmelser om situation som uppstår efter byte av upplaga av standarden om säkerheten vid elarbeten och sådana har inte föreskrivits i de föregående författningarna heller. När upplagan för år 2015 av standarden SFS 6002 togs upp i förteckningen i den föregående upplagan av den här anvisningen gavs följande anvisningar:


"Då det finns relativt små förändringar i standarden SFS 6002 (2015) jämfört med den föregående utgåvan, anses det inte heller i den här anvisningen som behövligt att ge några särskilda övergångsanvisningar. Eventuella förändringar i arbetsförfaranden kan med rimligt tidsperspektiv anpassas som en naturlig del av företagets verksamhet."

 

 

4  Ikraftträdande

Denna Tukes-anvisning träder i kraft så snart den utkommit och gäller tills vidare. Anvisningen revideras vanligen en gång om året på grund av att standarderna uppdateras. Denna anvisning ersätter Tukes-anvisningen 19/2017 daterad 27.1.2017.

 

 

 

 

YTTERLIGARE UPPGIFTER

Ändringarna jämfört med anvisningens föregående upplaga

 

Till anvisningen har fogats följande nya upplagor av standarder och publikationer:

 

 • Standardserien SFS 6000 (2017) Lågspänningselinstallationer vars enskilda standarder uppges i bilaga till denna anvisning.
 • SFS-käsikirja 604-2 (2017) Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 2: Sähköasennukset, tarkastus ja huolto, Luku 3: Räjähdetilat  

 

Till slutet av 2 punkten har fogats ett citat ur regeringens proposition (RP 116/2016 rd).

 

Förhållande av standarderna i förteckningen till föreskrifter

 

Såsom det nämns ovan i 1 punkten, anses de väsentliga säkerhetskrav som föreskrivs i 31 och 82 § i elsäkerhetslagen (1135/2016) bli upp­fyllda genom att iaktta de standarder som förtecknas i den här anvisningen. Detta gäller de krav i standarderna som omfattas av tillämpningsområdet för de nämnda paragraferna i lagen. Största delen av kraven i standarderna i förteckningen är sådana.

 

En del av andra krav i standarderna är förknippad med bestämmelser som givits med stöd av andra paragrafer i elsäkerhetslagen och några med annan lagstiftning såsom Finlands byggbestämmelsesamling eller räddningslagen. Bindande kraft och ikraftträdande av samt möjligheter till avvikelser i särskilda fall från sådana krav bestäms därför enligt bestämmelserna i fråga och inte enligt elsäkerhetslagen. Vissa krav i standarderna kan också på samma gång vara förknippade med iakttagandet av bestämmelserna i såväl elsäkerhetslagen som andra lagar.

 

Bestämmelsens bakgrund har ur synpunkten av den som tillämpar standarden vanligen ingen betydelse. Tillämpningen går dock lättare när man är medveten om att i elinstallationsstandarderna ingår också information om hurdana påverkningar andra lagar än elsäkerhetslagen har på elinstallationer.

 

Som exempel på sådana andra krav kan nämnas kraven i standardserien SFS 6000 för oavbruten matning av elektricitet vid brand samt kraven på underhållskontroller i punkt 62. Bakgrunden för sådana standardkrav framgår vanligen av den ifrågavarande punkten i standarden.

 

 

Kontaktuppgifter

 

Ytterligare uppgifter om denna anvisning lämnas av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Yliopistonkatu 38, 33100 Tammerfors, telefon 029 5052 000. Uppdaterade versioner av Tukes-anvisningarna finns på Tukes webbplats www.tukes.fi.

 

SFS‑standarder och SFS-handböcker säljs av Finlands Standardiseringsförbund SFS, PB 130, 00101 Helsingfors; telefon (09) 1499 3353, e‑post: sales@sfs.fi, nätbutik http://sales.sfs.fi.

 

Vid behov ges detaljerade uppgifter om standardernas innehåll bl.a. av SESKO rf (el- och elektronikbranschens standardiseringsorganisation),
PB 134, 00211 Helsingfors; telefon (09) 696 391, webbplats www.sesko.fi.

 

BILAGA                         Standarderna i standardserien SFS 6000

 

Standarderna i standardserien SFS 6000

Beteckning Titel Fastställd

SFS 6000‑1

Lågspänningselinstallationer. Del 1: Tillämpningsområde, användningsändamål och grundläggande principer

2017-08-18

SFS 6000‑4‑41

Lågspänningselinstallationer. Del 4-41: Skyddsmetoder. Skydd mot elchock

2017-08-18

SFS 6000‑4‑42

Lågspänningselinstallationer. Del 4-42: Skyddsmetoder. Skydd mot termiska påverkningar

2017-08-18

SFS 6000‑4‑43

Lågspänningselinstallationer. Del 4-43: Skyddsmetoder. Skydd mot överström

2017-08-18

SFS 6000‑4‑44

Lågspänningselinstallationer. Del 4-44: Skyddsmetoder. Skydd mot överspänning

2017-08-18

SFS 6000‑4‑46

Lågspänningselinstallationer. Del 4-46: Skyddsmetoder. Frånskiljning och kopplingar

2017-08-22

SFS 6000‑5‑51

Lågspänningselinstallationer. Del 5-51: Val och montering av elektrisk materiel. Allmänna regler

2017-08-18

SFS 6000‑5‑52

Lågspänningselinstallationer. Del 5-52: Val och montering av elektrisk materiel. Ledningssystem

2017-08-18

SFS 6000‑5‑53

Lågspänningselinstallationer. Del 5-53: Val och montering av elektrisk materiel. Kopplingsutrustning

2017-08-18

SFS 6000‑5‑54

Lågspänningselinstallationer. Del 5-54: Val och montering av elektrisk materiel. Jordning och skyddsledare

2017-08-18

SFS 6000‑5‑55

Lågspänningselinstallationer. Del 5-55: Val och montering av elektrisk materiel. Annan elektrisk materiel

 

SFS 6000-5-56

Lågspänningsinstallationer. Del 5-56: Val och installation av elektrisk materiel. Säkerhetsystem

2017-08-18

SFS 6000‑6

Lågspänningselinstallationer. Del 6: Kontroller.

2017-08-18

SFS 6000‑7‑701

Lågspänningselinstallationer. Del 7-701: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Bad‑ och duschutrymmen

2017-08-18

SFS 6000‑7‑702

Lågspänningselinstallationer. Del 7-702: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Simbassänger och motsvarande

2017-08-22

SFS 6000‑7‑703

Lågspänningselinstallationer. Del 7-703: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Bastun

2017-08-18

SFS 6000‑7‑704

Lågspänningselinstallationer. Del 7-704: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Byggplatser

2017-08-18

SFS 6000‑7‑705

Lågspänningselinstallationer. Del 7-705: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Byggnader inom jord‑ och trädgårdsbruk

2017-08-18

SFS 6000‑7‑706

Lågspänningselinstallationer. Del 7-706:: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Trånga ledande utrymmen

2017-08-18

SFS 6000‑7‑708

Lågspänningselinstallationer. Del 7-708: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Campingområden

2017-08-18

SFS 6000‑7‑709

Lågspänningselinstallationer. Del 7-709: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Småbåtshamnar

2017-08-18

SFS 6000‑7‑710

Lågspänningselinstallationer. Del 7-710: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Medicinska utrymmen

2017-08-18

SFS 6000‑7‑711

Lågspänningselinstallationer. Del 7-711: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Utställningar, förevisningar och utställningsavdelningar

2017-08-18

SFS 6000‑7‑712

Lågspänningselinstallationer. Del 7-712: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Fotoelektriska solenergisystem

2017-08-18

SFS 6000‑7‑713

Lågspänningselinstallationer. Del 7-713: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Möbler

2017-08-18

SFS 6000‑7‑714

Lågspänningselinstallationer. Del 7-714: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Utebelysningsinstallationer

2017-08-18

SFS 6000‑7‑715

Lågspänningselinstallationer. Del 7-715: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Belysningssystem för klenspänning

2017-08-18

SFS 6000‑7‑717

Lågspänningselinstallationer. Del 7-717: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Rörliga eller flyttbara anläggningar

2017-08-18

SFS 6000‑7‑721

Lågspänningselinstallationer. Del 7-721: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Elinstallationer i husvagnar och husbilar

2017-08-18

SFS 6000-7-722

Låspänningselinstallationer. Del 7-722: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Matning av elektriska fordon

2017-08-18

SFS 6000-7-729

Låspänningselinstallationer. Del 7-729: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Installation av fördelningscentraler

2017-08-18

SFS 6000‑7‑740

Lågspänningselinstallationer. Del 7-740: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Tillfälliga elinstallationer för nöjesanläggningar, försäljningsstånd och liknande på nöjesfält, tivolin och cirkusar

2017-08-18

SFS 6000-7-753

Lågspänningselinstallationer. Del 7-753: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Uppvärmningssystem

2017-08-18

SFS 6000‑8‑801

Lågspänningselinstallationer. Del 8-801: Kompletterande krav. Distributionsnät

2017-08-18

SFS 6000‑8‑802

Lågspänningselinstallationer. Del 8-802: Kompletterande krav. Reparations‑, ändrings‑ och utvidgningsarbeten av elinstallationer

2017-08-18

SFS 6000‑8‑803

Lågspänningselinstallationer. Del 8-803: Kompletterande krav. Elreparationsverkstäder och ellaboratorier

2017-08-18

SFS 6000‑8‑804

Lågspänningselinstallationer. Del 8-804: Kompletterande krav. Torra, fuktiga och våta utrymmen samt utrymmen i det fria

2017-08-18

SFS 6000‑8‑813

Lågspänningselinstallationer. Del 8-813: Kompletterande krav. Val och installation av uttagsdon

2017-08-18

SFS 6000-8-814

Lågspänningselinstallationer. Del 8-814: Kompletterande krav. Förläggning av kabel i mark eller vatten

2017-08-18

 

Anmärkning                                   Standarderna i ovannämnda standardserien SFS 6000 ingår i SFS-handbok 600-1.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.