• Textstorlek aaa

Tukes-anvisning 19/2017 Standarder om elanläggningarnas säkerhet och om säkerheten vid elarbeten (S10-2017)

27.1.2017

Anvisning i pdf-format (pdf, 500 kb)
Ersätter anvisningen 12/2015 (S10-2015) (publicerad 16.12.2015)
Gamla S10-Tukes-anvisningar och Tukes-anvisning 12/2015 (på finska)

1 Inledning

De väsentliga säkerhetskraven för elanläggningars strukturella säkerhet och säkerheten vid elarbeten föreskrivs i 31 och 82 § i elsäkerhetslagen (1135/2016). Dessa krav anses bli uppfyllda om man tillämpar vissa säkerhetsstandarder eller motsvarande publikationer. Enligt lagens 33 och 84 § har elsäkerhetsmyndig-heten, dvs. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) till uppgift att ge ut förteckningen över sådana standarder och publikationer.

 

Genom denna Tukes-anvisning fastställer Tukes standardförteckningarna nedan i 2 och 3 punkten.

 

2 Elanläggningars säkerhet

 

Följande standarder motsvarar de väsentliga säkerhetskrav som framställs i statsrådets förordning om elanläggningar (1434/2016):

 

 • Standardserien SFS 6000 (2012) Lågspänningselinstallationer vars enskilda standarder uppges i bilaga till denna anvisning.
 • SFS 6001 (2015) Högspänningselinstallationer
 • SFS-EN 60079-14 (2015) + AC (2016)  Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 14: Sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen [ersätter standarden SFS-EN 60079-14 (2009)]
 • SFS-käsikirja 604-2 (2009) Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 2:  Sähköasennukset, tarkastus ja huolto, Luku 3: Räjähdetilat
 • SFS‑EN 50107-1 (2003) Valomainokset ja valopurkausputkien asennukset yli 1 kV mutta alle 10 kV tyhjäkäynti­jännitteellä. Osa 1: Yleiset vaatimukset
 • SFS-EN 50191 (2011) Sähköisten testauslaitteistojen asennus ja käyttö
 • SFS-EN 50272-2 (2001) Akkujen ja akkuasennusten turvallisuus­vaatimukset. Osa 2: Paikallisakut 
 • SFS-EN 50119 (2010) + A1 (2013) Railway applications. Fixed installations. Electric traction overhead contact lines
 • SFS-EN 50122-1 (2011) + A1 (2011) Railway applications. Fixed installations. Electrical safety, earthing and bonding.  Part 1: Protective provisions against electric shock
 • SFS-EN 50122-2 (2011) Railway applications. Fixed installations. Electrical safety, earthing and the return circuit. Part 2: Provisions against the effects of stray currents caused by d.c. traction systems
 • SFS-EN 50124-1 (2001) + A1 (2004) + A2 (2005) Railway applications. Insulation coordination. Part 1: Basic requirements. Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment
 • SFS-EN 50341-1 (2014) + SFS-EN 50341-2-7 (2015) Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kV jännitteillä. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Yhteiset määrittelyt. Osa 2–7 Suomen kansalliset velvoittavat määrittelyt (standarderna tillämpas också för högst 1 kV luftledningar enligt tillämpningsområdet för del 2-7)

 

Tidigare upplagor av standarderna i förteckningen

När standardens upplaga ändras eller en ny standard ersätter en tidigare,  iakttas     de följande kraven i 33 § i elsäkerhetslagen (1135/2016):

"Om en standard eller dess upplaga byts ut, uppdaterar elsäkerhetsmyndigheten     förteckningen över standarder. En elanläggning som vid tidpunkten för uppdatering av förteckningen är under uppbyggnad får färdigställas och tas i bruk enligt den föregående standarden inom tre år från uppdateringen."

 

3 Säkerheten vid elarbeten

Följande standarder motsvarar de väsentliga säkerhetskrav för säkerheten vid elarbeten som framställs i statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten (1435/2016):

 

 • SFS 6002 (2015) Säkerhet vid elarbeten

 

Tidigare upplaga av standarden i förteckningen

Elsäkerhetslagen (1135/2016) innehåller inga övergångsbestämmelser om situationen efter byte av upplaga av standarden om säkerheten vid elarbeten och sådana har inte föreskrivits i de föregående författningarna heller. När upplagan för år 2015 av standarden SFS 6002 togs upp i förteckningen i den föregående upplagan av den här anvisningen gavs följande anvisningar:


"Då det finns relativt små förändringar i standarden SFS 6002 (2015) jämfört med den föregående utgåvan, anses det inte heller i den här anvisningen som behövligt att ge några särskilda övergångsanvisningar. Eventuella förändringar i arbetsförfaranden kan med rimlig tidsperspektiv anpassas som en naturlig del av företagets verksamhet."

 

4 Ikraftträdande

Denna Tukes-anvisning träder i kraft så snart den utkommit och gäller tills vidare. Anvisningen revideras vanligen en gång om året på grund av att standarderna uppdateras. Denna anvisning ersätter Tukes-anvisningen 12/2015 daterad 16.12.2015.

 

Denna anvisning finns på Tukes Internet-sidor www.tukes.fi.

 

                                      Generaldirektör                                               Kimmo Peltonen

                                      Direktör                                                            Päivi Rantakoski

 

 

YTTERLIGARE UPPGIFTER

Ändringarna jämfört med anvisningens föregående upplaga

 

Författningshänvisningarna har förändrats för att stämma överens med den nya elsäkerhetslagen (1135/2016) och med stöd av den utfärdade förordningar.

 

Till anvisningen har fogats följande nya upplagor av standarder:

 

−        SFS-EN 60079-14 (2015) + AC (2016). 

 

Förhållande av standarderna i förteckningen till föreskrifter

 

Såsom det nämns ovan i 1 punkten, anses de väsentliga säkerhetskrav som föreskrivs i 31 och 82 § i elsäkerhetslagen (1135/2016) bli upp­fyllda genom att iaktta de standarder som förtecknas i den här anvisningen. Detta gäller de krav i standarderna som omfattas av tillämpningsområdet för de nämnda paragraferna i lagen. Största delen av kraven i standarderna i förteckningen är sådana.

 

En del av andra krav i standarderna är förknippad med bestämmelser som givits med stöd av andra paragrafer i elsäkerhetslagen och några med annan lagstiftning såsom Finlands byggbestämmelsesamling eller räddningslagen. Bindande kraft och ikraftträdande av samt möjligheter till avvikelser i särskilda fall från sådana krav bestäms därför enligt bestämmelserna i fråga och inte enligt elsäkerhetslagen. Vissa krav i standarderna kan också på samma gång vara förknippade med iakttagandet av bestämmelserna i såväl elsäkerhetslagen som andra lagar.

 

Bestämmelsens bakgrund har ur synpunkten av den som tillämpar standarden vanligen ingen betydelse. Tillämpningen går dock lättare när man är medveten om att i elinstallationsstandarderna ingår också information om hurdana påverkningar andra lagar än elsäkerhetslagen har på elinstallationer.

 

Som exempel på sådana andra krav kan nämnas kraven i standardserien SFS 6000 för oavbruten matning av elektricitet vid brand samt kraven på underhållskontroller i punkt 62. Bakgrunden för sådana standardkrav framgår vanligen av den ifrågavarande punkten i standarden.

 

Kontaktuppgifter

 

Ytterligare uppgifter om denna anvisning lämnas av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Yliopistonkatu 38, 33100 Tammerfors, telefon 029 5052 000. Uppdaterade versioner av Tukes-anvisningarna finns på Tukes webbplats www.tukes.fi.

 

SFS‑standarder och SFS-handböcker säljs av Finlands Standardiseringsförbund SFS, PB 130, 00101 Helsingfors; telefon (09) 1499 3353, e‑post: sales@sfs.fi, nätbutik http://sales.sfs.fi.

 

Vid behov ges detaljerade uppgifter om standardernas innehåll bl.a. av SESKO rf (el- och elektronikbranschens standardiseringsorganisation),
PB 134, 00211 Helsingfors; telefon (09) 696 391, webbplats www.sesko.fi.

 

BILAGA                         Standarderna i standardserien SFS 6000

 

StandardERNA I STANDARDSERIEN SFS 6000

 

Beteckning                                  Titel                                                                                                           Fastställd

SFS 6000‑1                                    Lågspänningselinstallationer. Del 1: Tillämpningsområde,
användningsändamål och grundläggande principer                        2012-08-13

SFS 6000‑4‑41                               Lågspänningselinstallationer. Del 4-41: Skyddsmetoder.
Skydd mot elchock                                                                                   2012-08-13

SFS 6000‑4‑42                               Lågspänningselinstallationer. Del 4-42: Skyddsmetoder.
Skydd mot termiska påverkningar                                                       2012-08-13

SFS 6000‑4‑43                               Lågspänningselinstallationer. Del 4-43: Skyddsmetoder.
Skydd mot överström                                                                             2012-08-13

SFS 6000‑4‑44                               Lågspänningselinstallationer. Del 4-44: Skyddsmetoder.
Skydd mot överspänning                                                                        2012-08-13

SFS 6000‑5‑51                               Lågspänningselinstallationer. Del 5-51: Val och montering av elektrisk materiel.
Allmänna regler                                                                                       2012-08-13

SFS 6000‑5‑52                               Lågspänningselinstallationer. Del 5-52: Val och montering av elektrisk materiel.
Ledningssystem                                                                                        2012-08-13

SFS 6000‑5‑53                               Lågspänningselinstallationer. Del 5-53: Val och montering av elektrisk materiel.
Kopplingsutrustning                                                                                2012-08-13

SFS 6000‑5‑54                               Lågspänningselinstallationer. Del 5-54: Val och montering av elektrisk materiel.
Jordning och skyddsledare                                                                     2012-08-13

SFS 6000‑5‑55                               Lågspänningselinstallationer. Del 5-55: Val och montering av elektrisk materiel.
Annan elektrisk materiel

SFS 6000-5-56                              Lågspänningsinstallationer. Del 5-56: Val och installation av elektrisk materiel. Säkerhetsystem                                                                                                                         2012-08-13

SFS 6000‑6                                     Lågspänningselinstallationer. Del 6: Kontroller.                              2012-08-13

SFS 6000‑7‑701                            Lågspänningselinstallationer. Del 7-701: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Bad‑ och duschutrymmen                                                                      2012-08-13

SFS 6000‑7‑702                            Lågspänningselinstallationer. Del 7-702: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Simbassänger och motsvarande                                                           2012-08-13

SFS 6000‑7‑703                            Lågspänningselinstallationer. Del 7-703: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Bastun                                                                                                        2012-08-13

SFS 6000‑7‑704                            Lågspänningselinstallationer. Del 7-704: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Byggplatser                                                                                                2012-08-13

SFS 6000‑7‑705                            Lågspänningselinstallationer. Del 7-705: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Byggnader inom jord‑ och trädgårdsbruk                  2012-08-13

SFS 6000‑7‑706                            Lågspänningselinstallationer. Del 7-706:: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Trånga ledande utrymmen                                                                   2012-08-13

SFS 6000‑7‑708                            Lågspänningselinstallationer. Del 7-708: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Campingområden                                                                                    2012-08-13

SFS 6000‑7‑709                            Lågspänningselinstallationer. Del 7-709: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Småbåtshamnar                                                                                       2012-08-13

 

 

SFS 6000‑7‑710                            Lågspänningselinstallationer. Del 7-710: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Medicinska utrymmen                                                                           2012-08-13

SFS 6000‑7‑711                            Lågspänningselinstallationer. Del 7-711: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Utställningar, förevisningar och utställningsavdelningar               2012-08-13

SFS 6000‑7‑712                            Lågspänningselinstallationer. Del 7-712: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Solelektriska kraftmatningssystem                                                        2012-08-13

SFS 6000‑7‑713                            Lågspänningselinstallationer. Del 7-713: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Möbler                                                                                                       2012-08-13

SFS 6000‑7‑714                            Lågspänningselinstallationer. Del 7-714: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Utebelysningsinstallationer                                                                   2012-08-13

SFS 6000‑7‑715                            Lågspänningselinstallationer. Del 7-715: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Belysningssystem för klenspänning                                                    2012-08-13

SFS 6000‑7‑717                            Lågspänningselinstallationer. Del 7-717: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Rörliga eller flyttbara anläggningar                                                      2012-08-13

SFS 6000‑7‑721                            Lågspänningselinstallationer. Del 7-721: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Elinstallationer i campingfordon                                                          2012-08-13

SFS 6000-7-722                            Låspänningselinstallationer. Del 7-722: Krav på elinstallationer och utrymmen av
särskilt slag. Matning av elektriska fordon                                          2012-08-13

SFS 6000-7-729                            Låspänningselinstallationer. Del 7-729: Krav på elinstallationer och utrymmen
av särskilt slag. Installation av fördelningscentraler                         2012-08-13

SFS 6000‑7‑740                            Lågspänningselinstallationer. Del 7-740: Krav på elinstallationer och utrymmen
av särskilt slag. Tillfälliga elinstallationer för nöjesanläggningar, försäljningsstånd

                                                         och liknande på nöjesfält, tivolin och cirkusar                                  2012-08-13

SFS 6000-7-753                            Lågspänningselinstallationer. Del 7-753: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Uppvärmningssystem                                                                             2012-08-13

SFS 6000‑8‑801                            Lågspänningselinstallationer. Del 8-801: Kompletterande krav.
Distributionsnät                                                                                       2012-08-13

SFS 6000‑8‑802                            Lågspänningselinstallationer. Del 8-802: Kompletterande krav.
Reparations‑, ändrings‑ och utvidgningsarbeten av elinstallationer
                                                                                                                     2012-08-13

SFS 6000‑8‑803                            Lågspänningselinstallationer. Del 8-803: Kompletterande krav.
Elreparationsverkstäder och ellaboratorier                                      2012-08-13

SFS 6000‑8‑804                            Lågspänningselinstallationer. Del 8-804: Kompletterande krav.
Torra, fuktiga och våta utrymmen samt utrymmen i det fria        2012-08-13

SFS 6000‑8‑810                            Lågspänningselinstallationer. Del 8-810: Kompletterande krav.
Fördelningscentraler                                                                               2012-08-13

SFS 6000‑8‑812                            Lågspänningselinstallationer. Del 8-812: Kompletterande krav.
Installation och användning av stickkontakter                                 2012-08-13

SFS 6000‑8‑813                            Lågspänningselinstallationer. Del 8-813: Kompletterande krav.
Val och installation av uttagsdon                                                         2012-08-13

SFS 6000-8-814                            Lågspänningselinstallationer. Del 8-814: Kompletterande krav.
Förläggning av kabel i mark eller vatten                                            2012-08-13

 

Anmärkning                                   Standarderna i ovannämnda standardserien SFS 6000 ingår i SFS-handbok

                                                         600-1 (2012). 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.