• Textstorlek aaa

Elsäkerhetsexamina

Med elsäkerhetsexamen avses en examen genom vilken man visar kännedom om bestämmelser, föreskrifter och anvisningar om elarbetens säkerhet.

 

ANORDNANDET AV EXAMINA

I praktiken anordnas examina av utbildnings­anstalter inom elbranschen samt utbildningscentraler för vuxna. Elsäkerhetsexamina anordnas två gånger om året vid de tidpunkter som meddelas av Tukes. Anmälningar till examina ska sändas direkt till respektive anordnare.

 

EXAMENSTILLFÄLLEN

Examenstillfället varar i tre timmar. Om deltagaren har något annat språk än finska eller svenska som modersmål, kan denne beviljas en extra timme för examen. Också en person som bevisligen har läs- och skrivsvårigheter kan få en extra timme. Behovet av extra tid bör anmälas till läroverket samtidigt med anmälningen.

 

De publikationer som ingår i examens­kraven får vara framme vid tillfället. Ytterligare får man använda litteratur och annat material som gäller branschen, dock inte beräknings­exempel eller upp­gifts­serier från tidigare examina. Vid examen får du inte använda någon dator.

 

UPPBYGGNAD

Elsäkerhetsexamina består av två delar. Elsäkerhetsexamens första del omfattar administrativa bestämmelser om elarbeten och säkerheten vid elarbeten. Andra delen omfattar övriga bestämmelser och anvisningar som gäller elsäker­heten. Utöver examenskraven krävs allmänt kunnande i elteknik. För avlagd elsäkerhetsexamen krävs separat för båda delar ca två tredjedelar av det maximala poängtalet.

 

EXAMENSKRAVEN

Examenskraven gäller för examina som anordnas efter 1.1.2018.

 

Elsäkerhetsexamen 1

 

Tukes författningsdatatjänst

 

Författningar

 

Elsäkerhetslag (1135/2016)

Statsrådets förordning om elanläggningar (1434/2016)

Statsrådets förordning elarbeten och drifsarbeten (om elarbeten och driftsarbeten) (1435/2016)

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens och elanläggningarnas elektromagnetiska kompatibilitet (1436/2016)

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens säkerhet (1437/2016)

 

Standarder

 

SFS 6000 (2017)      Lågspänningselinstallationer

SFS 6002 (3:e utgåva 2015)    Säkerheten vid elarbeten

SFS-handbok 601      Högspänningselinstallationer och luftledningar. Innehåller standarden SFS 6001 (2015) Högspänningselinstallationer och de grundläggande kraven ur luftledningsstandarderna

 

Övriga publikationer

 

Elentreprenörsförbundet STUL:s publikation:

D1-2017                   Handbok om byggnaders elinstallationer

Sähkötieto ry:s publikation:  Guide för reparation av elmateriel (2017)

 

Elsäkerhetsexamen 2

 

Tukes författningsdatatjänst

 

Författningar

 

Elsäkerhetslag (1135/2016)

Statsrådets förordning om elanläggningar (1434/2016)

Statsrådets förordning elarbeten och drifsarbeten (om elarbeten och driftsarbeten) (1435/2016)

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens och elanläggningarnas elektromagnetiska kompatibilitet (1436/2016)

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens säkerhet (1437/2016)

 

Standarder

 

SFS 6000 (2017)                     Lågspänningselinstallationer

SFS 6002 (3:e utgåva 2015)            Säkerheten vid elarbeten

 

Övriga publikationer

 

Elentreprenörsförbundet STUL:s publikation:

D1-2017                        Handbok om byggnaders elinstallationer

Sähkötieto ry:s publikation: Guide för reparation av elmateriel (2017)

 

Elsäkerhetsexamen 3

 

Tukes författningsdatatjänst

 

Författningar

 

Elsäkerhetslag (1135/2016)

Statsrådets förordning elarbeten och drifsarbeten (om elarbeten och driftsarbeten) (1435/2016)

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens och elanläggningarnas elektromagnetiska kompatibilitet (1436/2016)

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens säkerhet (1437/2016)

 

Standarder

 

SFS 6000 (2017) Lågspänningselinstallationer

Grundläggande principer, definitioner och bestämning av allmänna egenskaper SFS 6000-1    

4 SKYDDSMETODER

Skydd mot elchock 4-41

Skydd mot termiska påverkningar 4-42

 

Skydd mot överström 4-43

 

5 VAL OCH INSTALLATION AV ELMATERIEL

Allmänna regler 5-51

Ledningssystem 5-52

Frånskiljning, koppling och manövrering 5-53

Jordning och skyddsledare 5-54

 

5-55 ANNAN ELMATERIEL

Generatoraggregat för lågspänning 551

Ljusarmaturer och belysningsinstallationer 559

 

6 KONTROLLER

 

7 KRAV PÅ ELINSTALLATIONER OCH UTRYMMEN AV SÄRSKILT SLAG

Byggplatser 704

Tillfälliga anläggningar vid mässor och utställningar 711

Möbler 713

Tillfälliga elinstallationer för nöjesanläggningar, … 740

 

 

8 KOMPLETTERANDE KRAV

Reparation, ändring och utökning av elinstallationer 802

Elreparationsverkstäder och ellaboratorier 803

Torra, fuktiga och våta utrymmen samt utrymmen utomhus 804

Val och installation av uttagsdon 813

 

SFS 6002 (3:e utgåva 2015)   Säkerheten vid elarbeten

 

Övriga publikationer

 

Elentreprenörsförbundet STUL:s publikation:

D1-2017  Handbok om byggnaders elinstallationer

3 DEFINITION AV ALLMÄNNA EGENSKAPER

Allmänt 300

 

4 SKYDDSMETODER

Skydd mot elchock 41

Skydd mot termiska påverkningar 42

Skydd mot överström 43

 

5 VAL OCH INSTALLATION AV ELMATERIEL

Allmänna regler 51

Val och installation av ledningar 52

Kopplingsanordningar 53

Jordning och skyddsledare 54

Generatoranläggningar 551

Installation av ljusarmaturer 559

 

6 KONTROLLER

 

7 KRAV PÅ ELINSTALLATIONER ELLER UTRYMMEN AV SÄRSKILT SLAG

Byggplatser 704

Tillfälliga anläggningar vid mässor och utställningar 711

Möbler 713

Tillfälliga elinstallationer för nöjesanläggningar, … 740

 

 

8 KOMPLETTERANDE KRAV PÅ VISSA INSTALLATIONER

Reparation, ändring och utökning av elinstallationer 802

Elreparationsverkstäder och ellaboratorier 803

Torra, fuktiga och våta utrymmen samt utrymmen utomhus 804

Val och installation av uttagsdon 813

 

Sähkötieto ry:s publikation:    Guide för reparation av elmateriel (2017)

 

FÖRSÄLJNING AV EXAMENSPUBLIKATIONER

 

Författningar finns tillgängliga i Tukes författningsdatatjänst på Tukes webbplats www.tukes.fi.


SFS-standarder och -handböcker säljs av Finlands Standardiserings­förbund SFS, Malmgatan 34, PB 130, 00101 Helsingfors; telefon (09) 149 9331, e-post sales@sfs.fi.


Sähkötieto ry:s publikation och publikation D1 säljs av Sähköinfo Oy, PB 55 (Harakka­vägen 18 B), 02601 Esbo; telefon (09) 5476 1422, e-post: tilaukset@sahkoinfo.fi, webbplats www.sahkoinfo.fi, e-publikationer: www.sahkoinfo.fi/severi.

 

Publikationer som hör till elsäkerhetsexamina 1, 2 och 3 kan beställas som fullständiga examenspaket från Sähköinfo Oy / Opiks-Tiimi Oy, Klaukkalantie 63, 01800 Klaukkala, telefon 0400 523 253, webbplats www.opiks.fi  eller Dio Koulutus Oy, telefon  050 521 9854, webbplats www.dio.fi.

 

 

Elsäkerhetsexamina år 2018: 19.4.2018 och 15.11.2018 kl. 12–15.

 

Elsäkerhetsexamina år 2019: 25.4.2019 och 14.11.2019 kl. 12–15.

 

Mer information:

Telefon 029 5052 000

 

Statsrådets förordning om elanläggningar (1434/2016)

Statsrådets förordning elarbeten och drifsarbeten (om elarbeten och driftsarbeten) (1435/2016)

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens och elanläggningarnas elektromagnetiska kompatibilitet (1436/2016)

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens säkerhet (1437/2016)