Johansson Björn

överinspektör

Avdelning Produkter
Sektion Yrkesmässiga produkter
  Brandlarm- och släckningsanläggningar, installations- och underhållsaffärer för brandlarm- och släckningsanordningar, rökventilationsanläggningar, utrymningsbelysning, handbrandsläckaraffärer
Telefon 029 5052 515
Kontor Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Helsingfors, PB 66, Semaforbron 12 B