Kotiranta Saara

planerare

Avdelning Kemikalier
Sektion Biocider
  Handläggning av ansökningar och anmälningar om biocidprodukter, förteckningar över tillåtna antifouling- och skyddskemikalier, BTA-registret, nationellt biocidregister, mängdinformationsförfrågningar, produkt-VOC
Telefon 029 5052 000
Kontor Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Helsingfors, PB 66, Semaforbron 12 B