Skorstenslösa spisar

 

Skorstenslösa spisar (s.k. inredningsspisar /designspisar / biospisar / lättspisar) måste uppfylla produktsäkerhetslagstiftningens allmänna säkerhetsbestämmelser, dvs. användningen av dem får inte utgöra fara för konsumentens hälsa eller egendom. Tillverkare, importörer och säljare av skorstenslösa spisar ansvarar för att produkten är säker och att den är försedd med varningsmärkningar samt ändamålsenliga installations- och bruksanvisningar på finska och svenska (inklusive illustrativa bilder för att underlätta en tillförlitlig installation, i synnerhet för i vägg infästa modeller). När man ämnar ta i anspråk spis skall särskilt beaktas att spisen installeras enligt anvisningarna på för den lämplig plats, att spisen övervakas under användningen samt att spisen släcks på rätt sätt.

 

Installation

 • En spis skall alltid placeras på tillräckligt långt avstånd från brännbara material, såsom gardiner och andra inredningstextilier. Brännbara material får inte placeras på spisen. 
 • Vid installation av spis i lokal skall givna anvisningar beträffande rummets minimiyta (m² ) eller volym (m³ ) beaktas
 • Vid installation av spis skall en tillräckligt stor brandskyddsskiva placeras bakom spisen, om inte väggens byggnadsmaterial i sig självt är av obrännbart material (detta gäller s.k. golvmodeller).

 

Bränsle

 • Som bränsle för skorstenslösa spisar kan endast för ändamålet lämpliga bränslen användas 
 • Vid förvaring och användning av bränslet skall givna anvisningar följas (tillräckligt detaljerade anvisningar bör finns i såväl bruksanvisningen som på förvaringskärl avsett för bränslet)
 • I bostadslokal får förvaras maximalt 25 liter lättantändligt material
 • Bioetanol är ett lättantändligt material och det skall förvaras på brandsäkert ställe.

 

Spisens användning

 • Under det att spisen är i bruk skall man övervaka att barn eller husdjur inte kommer i kontakt med den
 • Under det att spisen är i bruk får den inte lämnas utan övervakning
 • Vatten eller annan vätska får inte användas för att släcka elden (stänkrisk) 
 • Släckningen av spisen skall göras med hjälp av särskilt för ändamålet konstruerad flamsläckare
 • Inga brännbara material får sättas i spisen förutom bränslet
 • I närheten av spisen skall hjälpmedel för fösta släckningsinsats finnas
 • Efter att spisen använts är det skäl att noggrant vädra lokalen.

 

En på golvet placerad skorstenslös spis skall vara tillräckligt stadig, så att den inte stjälper t.ex. för knuffar eller törnar. Detta kan säkras genom att spisen förses med tillbehör, med vars hjälp den kan infästas i vägg eller golv eller på annat tillräckligt säkert sätt.