Elinstallationer

En fastighets elinstallationer och elapparater utgör tillsammans en elutrustning. En korrekt placering och användning av elapparaterna samt underhållet av elapparaterna och elinstallationen är centrala faktorer ur elsäkerhetssynpunkt sett. Elinstallationer slits under drift och de kräver övervakning, underhåll och reparation.

 

Smuts, damm och fukt som samlas i elutrustningens komponenter ökar risken för ljusbågar och elbränder. Mekaniska skador, såsom trasiga lock på eldosor och skadade sladdar, utgör riskfaktorer vid elolyckor.

 

En fastighet kan omfatta till och med mycket gamla elinstallationer, som till alla delar inte uppfyller elsäkerhetsbestämmelserna för nya installationer. Gamla installationer behöver dock inte ändras om de uppfyller vid installationstidpunkten gällande bestämmelser och inga förändringar inträffat beträffande installationsförhållanden och miljön. Gamla installationer kan förnyas och utvidgas exempelvis genom tillägg av vägguttag och ljuspunkter i stället för att man använder skarvsladdar för att öka antalet apparater i nätet.

 

När du har behov av nya elinstallationer eller önskar reparera gamla...

 • ta reda på om det företag som erbjuder service eller den underentreprenör företaget använder har erforderliga rättigheter för elarbeten. Kontrollera saken på Elentreprenörsregistret.
 • uppgör skriftligt avtal över det arbete du beställer. Då kan du säkra att alla beställda arbeten utförs och att ansvarsfrågorna blir klara.
 • förvissa dig om att elentreprenören granskar installationen innan den tas i bruk.
 • se till att du erhåller behövliga installationsritningar och bruksanvisningar.
 • begär granskningsprotokoll av entreprenören över utförd ibruktagningsgranskning av elinstallationen. För mycket små installationer, exempelvis tillsättning av vägguttag, behövs sådant likväl inte. Granskningsprotokollet utgör en av entreprenören given försäkran om att elarbetena utförts i enlighet med elsäkerhetsbestämmelserna.

 

I guiden Underhåll av hemmets elapparater anges hur även person, som inte är förtrogen med elektriciteten, kan hålla ett öga på elutrustningens skick och hur han/hon kan ta reda på om hemmets eller fastighetens elinstallationer uppvisar visuellt synliga defekter. Innehavare av elutrustning ansvarar för att elinstallationerna och elutrustningen är säkra och hålls trygga under användning.

 • Se till att elutrustningens driftsmiljö bevaras i det skick som föreskrifterna förutsätter.
 • Övervaka utrustningens skick i lagom utsträckning och ordna med tillräckligt underhåll.
 • Låt utan dröjsmål reparera noterade felaktiga installationer.
 • Gör dig tillräckligt förtrogen med apparaternas och utrustningens egenskaper, bl.a.
  • var huvudbrytaren sitter?
  • var utrustningen eller dess delar kan göras spänningslösa?
  • var de säkringar och andra skyddsdon finns, som skyddar utrustningens olika delar?
  • försäkra dig om att "elscheman" finns tillgängliga för utrustningen liksom installations-,  underhålls- och bruksanvisningar.
 • låt bli att göra egna kopplinga, engagera fackmän för elarbeten.


Av säkerhetsskäl är endast några mindre arbeten tillåtna för den vanliga elkonsumenten. Dessa arbeten beskrivs närmare i avsnittet "Gör det själv-elarbeten" och i guiden Elsäkerhet i hemmet (på finska). De egentliga elarbetena skall alltid utföras av fackmän i elbranschen.

 

Material