Byggprodukter

När konsumenten har för avsikt att skaffa en byggprodukt, med eller utan CE-märkning ska man säkerställa att produkten lämpar sig för det ändamål den anskaffas för. Den som säljer produkterna måste kunna berätta om produkternas lämplighet för olika bruksändamål.

 

CE-märkningen kan vara anbragd på själva byggprodukten eller produktens förpackning. En byggprodukts CE-märkning baserar sig vanligen på en produktspecifik harmoniserad produktstandard. I den produktspecifika standarden bestäms vilken teknisk information som ska anges med CE-märkningen. Märkningens innehåll varierar mycket mellan olika produktgrupper. Det finns produkter vars märkningar innehåller en stor mängd teknisk information; hos andra produkter kan märkningen vara nog så knapp.

 

CE-märkningen är obligatorisk för de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för någon harmoniserad standard — för andra byggprodukter är märkningen frivillig. I butiken kan därför finnas flera produkter för samma ändamål, men en del av dem har CE-märkning medan andra saknar märkningen.