Konsumtionsartiklar som liknar personlig skyddsutrustning


En personlig skyddsutrustning, såsom exempelvis andnings- och hörselskydd, är avsedd att skydda sin användare för en given fara. På marknaden befintlig personlig skyddsutrustning skall uppfylla de europeiska säkerhetsbestämmelserna. För personlig säkerhetsutrustning gäller personskyddsdirektivet (89/686/EEG), som i Finland trädde i kraft genom statsrådets beslut (1406/1993) gällande personlig skyddsutrustning.

 

På marknaden har i alla fall funnits konsumtionsartiklar som påminner om personlig skyddsutrustning, men som saknar de skyddsegenskaper som krävs av en skyddsutrustning. Till försäljning har funnits t.ex. hörlursradion som påminner om hörselskydd, men som ändå inte uppfyllde sådana krav som ställs på hörselskydd. Till konsumenten har även sålts hygienmasker som påminner om andningsskydd men som saknar sådana skyddsegenskaper som krävs av andningsskydd.

 

Konsumtionsartiklar som påminner om personlig skyddsutrustning är problematiska ur konsumentens synpunkt sett för att de lätt kan förväxlas med personlig skyddsutrustning. Det kan vara svårt för konsumenten att skilja produkterna från varandra, eftersom de kan vara mycket lika varandra och de kan ligga till försäljning nära intill varandra exempelvis i järnaffärer. Konsumentens liv och hälsa han stå på spel om han/fon använder en produkt som liknar en personlig skyddsutrustning under förhållanden som skulle kräva användning av personlig skyddsutrustning.

 

Produkter, som kan förväxlas med personlig skyddsutrustning, borde inte alls säljas till konsumenten.

 

Om produkt, som liknar personlig skyddsutrustning och som har annat användningsändamål än att skydda sin användare, likväl säljs till konsumenter, skall av produktens märkningar på förpackningen samt vidare i samband med försäljningen följande saker framgå: 

  • produkten är inte en personlig skyddsutrustning
  • avsedd användning för produkten (annan än att skydda användaren mot fara)
  • varning om att produkten inte på något sätt skyddar användaren och att produkten inte bör användas under förhållanden, där användning av personlig skyddsutrustning är erfordras
  • produkten får inte vara CE-märkt.

 

Förutom de ovanstående uppgifterna skall för produkten ges sådana uppgifter, som stadgas i den av statsrådet givna förordningen angående uppgifter som skall ges beträffande konsumtionsartiklar och konsumentservice (613/2004).

 

Konsumenten bör alltid klarlägga om exempelvis renoveringsarbete kräver bruk av personlig skyddsutrustning. Om arbetet kräver bruk av skyddsutrustning bör konsumenten med hjälp av produktens bruksanvisning klarlägga för vad produkten ger skydd och säkerställa att skyddet är tillräckligt. Den personliga skyddsutrustningen skall alltid åtföljas av en tydlig och klar finsk och svensk bruksanvisning av vilka skyddsegenskaperna framgår. Skyddsutrustningen skall också alltid vara CE-märkt.