Personlig skyddsutrustning


Det finns många slags personlig skyddsutrustning för olika ändamål och av olika kvalitet för att skydda din hälsa, varför det redan i butiken gäller att ägna särskild uppmärksamhet åt den personliga skyddsutrustningens egenskaper och användning.

 

För en personlig skyddsutrustning i personligt bruk, såsom hjälm, skyddsglasögon, samt andnings- och hörselskydd, gäller strikta säkerhetsbestämmelser.

 

Om arbete eller hobby kräver att du använder personlig skyddsutrustning skall du alltid i butiken försäkra dig om:

 • vad den personliga skyddsutrustningen skyddar för
 • huruvida skyddet är tillräckligt för den verksamhet du ämnar utföra

 

Kontrollera också i affären att skyddsutrustningens förpackning omfattar:

 • bruksanvisningar på finska och svenska
 • CE-märkning, med vilken tillverkaren meddelar att produkten uppfyller säkerhetsbestämmelserna
 • tillverkarens eller importörens namn och adress

 

Kom ihåg att CE-märkningen inte är ett allmänt säkerhetsmärke och ingen garanti för en allomfattande säkerhet eller kvalitetsgaranti. CE-märkningen är inte ett av myndighet beviljat säkerhetsmärke utan tillverkarens meddelande om att produkten uppfyller de för produkten gällande EU-kraven.

 

Produkt som liknar personlig skyddsutrustning skyddar inte

På marknaden finns konsumtionsartiklar som liknar personlig skyddsutrustning, vilka genom sin otillfredsställande skyddsförmåga kan förorsaka allvarlig fara och sanitär olägenhet.

 

Personlig skyddsutrustning och produkt som liknar sådan kan ibland vara svåra att hålla isär, då de exempelvis i järnaffärer saluförs på samma hyllor. Till försäljning finns exempelvis:

 • hörselskyddsliknande hörlursradion, som inte uppfyller de krav som ställs på hörselskydd
 • andningsskyddsliknande hygienmasker, som saknar sådana skyddande egenskaper, som krävs av andningsskydd.

 

Kontrollera andningsskyddens skick regelbundet

Endast en korrekt användning av andningsskydd samt ett regelbundet underhåll ger dig en förhöjd säkerhet.

 

Den skyddande effekten eller funktionsdugligheten kan avta om andningsskyddet inte ges regelbundet underhåll. I bruksanvisningen skall finnas information om hur den skyddsförmågan kan upprätthållas och anvisningar om,

 • på vilket sätt och hur ofta skicket för personlig skyddsutrustning skall kontrolleras
 • hur personlig skyddsutrustning skall förvaras, rengörs och underhållas.

 

En begagnad personlig skyddsutrustning kan ge ett otillräckligt skydd

Det lönar sig i allmänhet inte att skaffa en personlig skyddsutrustning som begagnad, för skyddsförmågan eller funktionssäkerheten hos en sådan utrustning kan vara nedsatt.

 

Fastän en hjälm på ytan kan se oskadad ut kan dess skyddsförmåga på grund av hårda slag, slitage och starkt solljus ha försvagats eller helt gått förlorad. Exempelvis

 • cykel- och ridhjälmars skyddsförmåga kan avta när skyddsutrustningens material åldras
 • den reflekterande effekten hos reflexvästar kan avta som följd av att de tvättats eller utsatts för solljus.

 

Meddela om dina iakttagelser - hjälp samtidigt andra

Om du misstänker att någon artikel eller service du använder kan förorsaka fara för din hälsa eller din egendom skall du meddela om det till Tukes.